Xem mẫu

  1. Thủ tục xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung của dự án đầu tư tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc Thông tin Lĩnh vực thống kê:Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Khoa học và Công nghệ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy xác nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Phòng Quy hoạch, Xây dựng và Môi
  2. Tên bước Mô tả bước trường. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, Phòng Quy hoạch, Xây dựng và Môi trường xem xét tính hợp lệ của hồ sơ, nội dung của bản 2. cam kết bảo vệ môi trường bổ sung , nếu đủ điều kiện xác nhận nếu đủ điều kiện xác nhận, trình Trưởng Ban ký văn bản Xác nhận Bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung. Trong trường hợp chưa đủ điều kiện xác nhận, Ban quản lý Khu 3. Công nghệ cao Hòa Lạc có văn bản chỉ rõ lý do để Chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 01 văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung 1. theo mẫu quy định. 2. 01 bản sao bản cam kết bảo vệ môi trường đã được xác nhận trước đó
  3. Thành phần hồ sơ 01 bản sao (được chứng thực theo quy định của pháp luật) giấy xác nhận 3. đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường trước đó. 01 bản dự thảo báo cáo đầu tư điều chỉnh hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh hoặc phương án sản xuất – kinh doanh điều chỉnh hoặc tài liệu tương 4. đương của dự án có chữ ký kèm theo họ tên, chức danh của chủ dự án và đóng dấu ở trang phụ bìa. 05 bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung của dự án được đóng thành quyển 5. gáy cứng theo mẫu quy định. Số bộ hồ sơ: 01 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết Thông tư số 05/2008/TT- 1. bảo vệ môi trường bổ sung BTNMT...
  4. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1. Dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư
nguon tai.lieu . vn