Xem mẫu

  1. Thủ tục xác định chủ sở hữu phần vắng thuộc sở hữu tư nhân và cho nhận lại Giấy nộp tiền Thông tin Lĩnh vực thống kê: Nhà ở và công sở Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Cơ quan phối hợp (nếu có): Trung tâm Thông tin Tài nguyên – Môi trường và Đăng ký nhà đất (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường). Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Xây dựng nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện: Cá nhân
  2. TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: công văn hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước Tiếp nhận công văn của Sở Tài chính (theo hệ thống quản lý 1. Bước 1 công văn đến) đề nghị xác nhận việc nộp phần vắng và cho nhận lại Giấy nộp tiền vắng đồng sở hữu. Nhận trực tiếp hồ sơ lưu Giấy phép do Sở Nhà đất, Sở Quản lý nhà đất và Công trình công cộng có nội dung xác định nghĩa vụ 2. Bước 2 nộp phần vắng từ Trung tâm Thông tin Tài nguyên – Môi trường và Đăng ký nhà đất (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường). Phát hành công văn phúc đáp cho Sở Tài chính (theo hệ thống 3. Bước 3 quản lý công văn đi).
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Công văn đề nghị của Sở Tài chính. Hồ sơ lưu trữ do Trung tâm Thông tin Tài nguyên – Môi trường và Đăng ký 2. nhà đất cung cấp. Số bộ hồ sơ: 01 bộ Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn