Xem mẫu

  1. Thủ tục thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc Thông tin Lĩnh vực thống kê:Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:30 ngày Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Quy trình thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh 1. tương tự Quy trình cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án 2. thuộc diện Thẩm tra đầu tư Hồ sơ Thành phần hồ sơ ♣ Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư; (Phụ lục I -5 hoặc I -6 1. hoặc I -7 - Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiiện thủ tục đầu tư tại VN).
  3. Thành phần hồ sơ ♣ Giải trình lý do điều chỉnh; những thay đổi so với nội dung đã thẩm 2. tra khi cấp Giấy chứng nhận đầu tư. 3. ♣ Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án. 4. ♣ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư ♣ Bản sửa đổi, bổ sung Hợp đồng liên doanh hoặc Hợp đồng hợp tác 5. kinh doanh hoặc Điều lệ doanh nghiệp (đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài). Số bộ hồ sơ: 1
  4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Phụ lục I-4: Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy 1. chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc Chi nhánh) Phụ lục I-5: Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy 2. chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh) Phụ lục I-6: Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy 3. chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp) Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:Không
nguon tai.lieu . vn