Xem mẫu

  1. Thủ tục thẩm định Quy hoạch chi tiết xây dựng/ Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc Thông tin Lĩnh vực thống kê:Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Văn bản thông báo kết quả thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết.
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Đơn vị tư vấn lập quy hoạch chi tiết gửi Ban quản lý Khu 1. Công nghệ cao Hoà Lạc gửi công văn đề nghị thẩm định kèm theo Hồ sơ quy hoạch chi tiết theo quy định. Phòng Quy hoạch, Xây dựng và Môi trường tiếp nhận và xử lý hồ sơ và gửi đến các thành viên trong Hội đồng thẩm 2. định quy hoạch chi tiết của Ban để nghiên cứu trước khi tổ chức họp Hội đồng. Họp Hội đồng thẩm định quy hoạch chi tiết các khu chức 3. năng. Căn cứ ý kiến của các thành viên và kết luận của Chủ tịch 4. Hội đồng, thư ký Hội đồng tổng hợp thành văn bản. Nếu quy hoạch chi tiết/điều chỉnh quy hoạch chi tiết chưa 5. được chấp thuận thì thông báo với tư vấn thiết kế để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện đồ án trước khi tổ chức họp Hội
  3. Tên bước Mô tả bước đồng thẩm định tiếp theo. Nếu quy hoạch chi tiết/điều chỉnh quy hoạch chi tiết được chấp thuận, Trưởng Ban ký ban hành văn bản Kết quả thẩm 6. định trên cơ sở đề xuất của Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch chi tiết hoặc Trưởng phòng Quy hoạch, Xây dựng và Môi trường. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Bản vẽ gồm: a. Đối với quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000” - Bản đồ vị trí và giới hạn khu đất; tỷ lệ 1/2000 - Các bản đồ hiện trạng về kiến trúc, cảnh quan, hệ thống hạ tầng kỹ 1. thuật và đánh giá quỹ đất xây dựng; tỷ lệ 1/2000 - Bản đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan tỷ lệ 1/2000 - Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, tỷ lệ 1/2000 - Các bản đồ quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật; tỷ lệ 1/2000
  4. Thành phần hồ sơ - Các bản đồ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hàng lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật; tỷ lệ 1/2000 - Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật; tỷ lệ 1/2000 - Lập mô hình; tỷ lệ 1/2000 hoặc tỷ lệ thích hợp b. Đối với quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 - Các bản đồ như được quy định với quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 nhưng được thể hiện đến từng công trình theo tỷ lệ 1/500 2. Báo cáo tổng hợp thuyết minh, các văn bản pháp lý có liên quan, tờ trình phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị. Lưu ý: 2. - Hồ sơ phải nộp là hồ sơ bằng tiếng Việt, nếu là tiếng nước ngoài phải dịch sang tiếng Việt và được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. - Hồ sơ phải được đóng quyển, có bìa cứng, đảm bảo công tác lưu trữ lâu dài. Số bộ hồ sơ: 06 (bộ) trong đó có 01 (bộ) gốc.
  5. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Đơn vị tư vấn có đủ năng lực trình độ và được 1. chọn là đơn vị lập đồ án quy hoạch chi tiết.
nguon tai.lieu . vn