Xem mẫu

  1. Thủ tục Thẩm định, Phê duyệt Đánh giá an ninh cảng biển Thông tin Lĩnh vực thống kê:Hàng hải Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cảng vụ hàng hải Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cảng vụ hàng hải Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Thẩm định, Phê duyệt 5.500.000 đồng/ Quyết định số
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định Đánh giá an ninh cảng lần đầu; 33/2005/QĐ-BTC... biển lần đầu Thẩm định, Phê duyệt lần 2 mức thu 20% Quyết định số 2. Đánh giá an ninh cảng mức thu lần đầu. 33/2005/QĐ-BTC... biển lần 2 Kết quả của việc thực hiện TTHC:Văn bản thẩm định, phê duyệt đánh giá an ninh cảng biển. Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp hồ sơ đề Doanh nghiệp cảng biển nộp (gửi) hồ sơ cho Cảng vụ 1. nghị Hàng hải (khu vực có cảng biển); - Cảng vụ Hàng hải tiếp nhận hồ sơ, thẩm định hồ sơ Giải quyết thủ hợp lệ ra văn bản Thẩm định, Phê duyệt; 2. tục - Trường hợp không giải quyết phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Công văn đề nghị phê duyệt Đánh giá An ninh cảng biển do Giám đốc 1. Doang nghiệp cảng ký; Bản đánh giá an ninh cảng biển có xác nhận của Giám đốc Doanh 2. nghiệp cảng ở trang cuối cùng (04 bản). Số bộ hồ sơ: 01 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đánh giá an ninh cảng biển. Văn bản số 583/CHHVN-ATHH ngà... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không