Xem mẫu

  1. Thủ tục thẩm định Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng/điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Thông tin Lĩnh vực thống kê:Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Văn bản thông báo kết quả thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết. Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Chủ đầu tư thực hiện việc lập quy hoạch chi tiết gửi công văn đề nghị thẩm định nhiệm vụ kèm theo hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch
  2. Tên bước Mô tả bước chi tiết. Phòng Quy hoạch, Xây dựng và Môi trường tiếp nhận và xử lý hồ sơ và gửi đến các thành viên trong Hội đồng thẩm định quy 2. hoạch chi tiết của Ban để nghiên cứu trước khi tổ chức họp Hội đồng. 3. Họp Hội đồng thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết. Căn cứ ý kiến của các thành viên và kết luận của Chủ tịch Hội 4. đồng, thư ký Hội đồng tổng hợp thành văn bản. Nếu nhiệm vụ quy hoạch chi tiết/điều chỉnh quy hoạch chi tiết chưa được chấp thuận thì thông báo với Chủ đầu tư để chỉnh sửa, 5. bổ sung, hoàn thiện đồ án trước khi tổ chức họp Hội đồng thẩm định tiếp theo. Nếu nhiệm vụ quy hoạch chi tiết/điều chỉnh quy hoạch chi tiết được chấp thuận, Trưởng Ban ký ban hành văn bản Kết quả thẩm 6. định trên cơ sở đề xuất của Chủ tịch Hội đồng thẩm định hoặc Trưởng phòng Quy hoạch, Xây dựng và Môi trường.
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Công văn đề nghị thẩm định. 2. Thuyết minh Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng. Bản vẽ sơ đồ, vị trí, ranh giới khu vực thiết kế trích từ quy hoạch chung xây dựng, tỷ lệ 1/5000. Lưu ý: 3. - Hồ sơ phải nộp là hồ sơ bằng tiếng Việt, nếu là tiếng nước ngoài phải dịch sang tiếng Việt và được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. - Hồ sơ phải được đóng quyển, có bìa cứng, đảm bảo công tác lưu trữ lâu dài. Số bộ hồ sơ: 06 (bộ) trong đó có 01 (bộ) gốc. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn