Xem mẫu

  1. Thủ tục tàu biển Việt Nam hoạt động trên tuyến nội địa vào cảng biển Thông tin Lĩnh vực thống kê:Hàng hải Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cảng vụ Hàng hải và đại diện của Cảng vụ Hàng hải; Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cảng vụ Hàng hải, Đại diện cảng vụ hàng hải; Cơ quan phối hợp (nếu có): Biên phòng, Hải quan, kiểm dịch y tế, kiểm dịch động vật, kiểm dịch thực vật. Cách thức thực hiện:Trực tiếp tại Cảng vụ Hàng hải hoặc Văn phòng đại diện của Cảng vụ Hàng hải. Thời hạn giải quyết:Chậm nhấtm 01 giờ kể từ khi chủ tàu đã nộp, xuất trình đủ các giấy tờ hợp lệ. Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định Tìm hiểu tại Quyết định số Quyết định số 1. Phí Trọng tải; 98/2008/QĐ-BTC ngày 98/2008/QĐ-BTC... 04/11/2008 của Bộ Tàu chính. Phí bảo đảm Tìm hiểu tại Quyết định số Quyết định số 2. an toàn hàng 98/2008/QĐ-BTC ngày 98/2008/QĐ-BTC... hải 04/11/2008 của Bộ Tàu chính. Phí hoa tiêu Tìm hiểu tại Quyết định số Quyết định số 3. (nếu sử dụng 98/2008/QĐ-BTC ngày 98/2008/QĐ-BTC... hoa tiêu) 04/11/2008 của Bộ Tàu chính. Kết quả của việc thực hiện TTHC:Lệnh điều động Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp hồ sơ đề 1. Người làm thủ tục nộp hồ sơ đề nghị tại trụ sở Cảng vụ nghị Hàng hải hoặc tại Văn phòng đại diện Cảng vụ Hàng hải
  3. Tên bước Mô tả bước (nơi tàu vào); - Cảng vụ Hàng hải tiếp nhận hồ sơ, thẩm định cấp phép cho tàu vào cảng; Giải quyết - Trường hợp chưa đủ hoặc có sai lệch, yêu cầu người 2. thủ tục làm thủ tục bổ sung cho đầy đủ; - Trường hợp không chấp thuận phải trả lời và nêu rõ lý do Hồ sơ Thành phần hồ sơ * Các giấy tờ phải nộp (bản chính); - 01 bản khai chung; 1. - 01 Danh sách thuyền viên; - 01 Danh sách hành khách (nếu có) - Giấy phép rời cảng cuối cùng. 2. * Các giấy tờ phải xuất trình (bản chính): - Giấy chứng nhận đăng ký tàu thuyền;
  4. Thành phần hồ sơ - Các giấy chứng nhận về an toàn kỹ thuật của tàu theo quy định; - Sổ thuyền viên; - Chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên theo quy định; - Đối với các loại tàu thuyền khác, giấy tờ phải nộp và xuất trình thực hiện theo quy định pháp luật có liên quan. Số bộ hồ sơ: 01 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Bản khai chung; Nghị định 71/2006/NĐ-CP ngày... Nghị định 71/2006/NĐ-CP ngày... 2. Danh sách thuyền viên ; Nghị định 71/2006/NĐ-CP ngày... 3. Danh sách hành khách (nếu có). Nghị định 71/2006/NĐ-CP ngày...
  5. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Tàu phải bảo đảm các điều kiện an toàn kỹ 1. thuật theo quy định; Thời hạn làm thủ tục của chủ tàu: chậm nhất là Thông tư số 02 giờ, kể từ khi tàu đã vào neo đậu tại cầu 2. 10/2007/TT- cảng hoặc 04 giờ kể từ khi tàu đã vào neo đậu BGTVT... tại các vị trí khác trong vùng nước cảng.
nguon tai.lieu . vn