Xem mẫu

  1. Thủ tục sửa đổi giấy phép tiến hành công việc bức xạ Thông tin Lĩnh vực thống kê:Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục An toàn bức xạ và hạt nhân Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục An toàn bức xạ và hạt nhân Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:60 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Phí thẩm định để sửa đổi giấy Quyết định số 38/QĐ- 1. phép tiến hành công việc bức BTC ngày... xạ
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định 25% mức thu phí thẩm định Quyết định số 38/QĐ- 2. cấp giấy phép mới. BTC ngày... 100.000 Quyết định số 38/QĐ- 3. Lệ phí cấp phép: đồng BTC ngày... Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức, cá nhân có yêu cầu sửa Tổ chức, cá nhân có yêu cầu sửa đổi đổi giấy phép tiến hành công giấy phép tiến hành công việc bức 1. việc bức xạ nộp hồ sơ cho Cục xạ nộp hồ sơ cho Cục An toàn bức An toàn bức xạ và hạt nhân. xạ và hạt nhân. Cục An toàn bức xạ và hạt nhân - Cục An toàn bức xạ và hạt nhân 2. xem xét hồ sơ và tổ chức thẩm xem xét hồ sơ và tổ chức thẩm định:
  3. Tên bước Mô tả bước định: + Nếu đủ điều kiện theo quy định hiện hành, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sửa đổi). + Trong trường hợp không cấp giấy phép, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị sửa đổi giấy phép 2. Bản sao giấy phép cần sửa đổi; Bản đánh giá an toàn bức xạ sau khi hoàn thành việc nâng cấp, mở 3. rộng cơ sở bức xạ hoặc nâng cấp thiết bị bức xạ.
  4. Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đề nghị sửa đổi giấy phép tiến hành Thông tư 05/2006/TT- 1. công việc bức xạ BKHCN Ng... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn