Xem mẫu

  1. Thủ tục phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng/ Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc Thông tin Lĩnh vực thống kê:Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết/điều chỉnh quy hoạch chi tiết.
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Chủ đầu tư thực hiện việc lập quy hoạch chi tiết gửi công 1. văn đề nghị phê duyệt nhiệm vụ kèm theo hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch chi tiết và thông báo kết quả thẩm định. Phòng Quy hoạch, Xây dựng và Môi trường tiếp nhận và xử lý hồ sơ. Sau khi đã kiểm tra hồ sơ đúng quy định, trình 2. Trưởng Ban ký quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết/điều chỉnh quy hoạch chi tiết.
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Công văn đề nghị phê duyệt nhiệm vụ. 2. Thông báo kết quả thẩm định nhiệm vụ. 3. Thuyết minh Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng. Bản vẽ sơ đồ, vị trí, ranh giới khu vực thiết kế trích từ quy hoạch chung xây dựng, tỷ lệ 1/5000. Lưu ý: 4. - Hồ sơ phải nộp là hồ sơ bằng tiếng Việt, nếu là tiếng nước ngoài phải dịch sang tiếng Việt và được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. - Hồ sơ phải được đóng quyển, có bìa cứng, đảm bảo công tác lưu trữ lâu dài. Số bộ hồ sơ: 06 (bộ) trong đó có 01 (bộ) gốc.
  4. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không