Xem mẫu

  1. Thủ tục phê duyệt mẫu phương tiện đo Thông tin Lĩnh vực thống kê:Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Tổng cục trưởng, Phó Tổng cục trưởng Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Đo lường Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 1. Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký, nếu hồ sơ chưa đúng quy định, Tổng cục thông báo cho tổ chức, cỏ nhõn nội dung cần sửa đổi, bổ sung. 2. Trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Tổng cục ra Quyết định phê duyệt mẫu. Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Kết quả của việc thực hiện TTHC:Phê duyệt Quyết định hành chính
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức, cá nhân xuất, nhập khẩu phương tiện đo thuộc Nộp Hồ sơ đăng Danh mục phương tiện đo phải kiểm định do Bộ KHCN 1. ký phê duyệt mẫu ban hành nộp Hồ sơ đăng ký phê duyệt mẫu phương tiện phương tiện đo đo đến Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Tổng cục). Tổng cục tiếp nhận hồ sơ xem xét, thẩm định theo quy định: +Nếu hồ sơ chưa đúng quy định, Tổng cục có văn bản 2. Tiếp nhận hồ sơ yêu cầu bổ sung hồ sơ. + Nếu hồ sơ đúng quy định, Tổng cục ra quyết định phê duyệt mẫu Hồ sơ Thành phần hồ sơ * Trường hợp phê duyệt mẫu mới, hồ sơ gồm 1. - Bản “Đăng ký phê duyệt mẫu phương tiện đo” theo biểu mẫu quy định - Thuyết minh kỹ thuật của mẫu
  3. Thành phần hồ sơ - Bộ ảnh (các ảnh cùng kích cỡ, cỡ nhỏ nhất 90 mm x120 mm nhưng không lớn hơn 210 mm x 297 mm, gắn trên giấy khổ A4 đóng thành tập) và đĩa CD chứa bộ ảnh này - Cam kết của cơ sở đảm bảo việc sử dụng, vận hành các chức năng theo phần mềm (nếu có) của phương tiện đo được sản xuất, nhập khẩu - Các biên bản và kết quả thử nghiệm mẫu theo quy định Nếu có đề nghị miễn thử nghiệm mẫu phải có thêm hồ sơ quy định tại Điều 8 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 22/2006/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt mẫu phương tiện đo * Trường hợp gia hạn Quyết định phê duyệt mẫu hồ sơ gồm - Đề nghị gia hạn hiệu lực của Quyết định phê duyệt mẫu phương tiện đo 2. theo biểu mẫu quy định; - Bản photo Quyết định phê duyệt mẫu đã cấp; - Các biên bản thanh tra, kiểm tra về đo lường (nếu có). Số bộ hồ sơ: 02 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. ĐĂNG KÝ PHÊ DUYỆT MẪU PHƯƠNG TIỆN Quyết định số
  4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định ĐO 22/2006/QĐ-BKHC... ĐỀ NGHỊ GIA HẠN HIỆU LỰC CỦA QUYẾT Quyết định số 2. ĐỊNH PHÊ DUYỆT MẪU PHƯƠNG TIỆN ĐO 22/2006/QĐ-BKHC... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn