Xem mẫu

  1. Thủ tục phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc Thông tin Lĩnh vực thống kê:Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Khoa học và Công nghệ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được chỉnh sửa đạt yêu cầu theo kết luận của Hội đồng thẩm định Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Phòng Quy hoạch, Xây dựng và Môi trường
  2. Tên bước Mô tả bước Trong thời hạn 15 ngày làm việc, Phòng Quy hoạch, Xây dựng và Môi trường xem xét tính hợp lệ của hồ sơ, nội dung của báo cáo đánh giá tác 2. động môi trường, nếu đủ điều kiện, trình Trưởng Ban ký quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Trong trường hợp chưa đủ điều kiện, Ban quản lý Khu Công nghệ cao 3. Hòa Lạc có văn bản chỉ rõ lý do để Chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. 01 văn bản đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường 07 báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án được đóng thành quyển gáy 2. cứng theo mẫu quy định 01 bản báo cáo đầu tư hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật hoặc dự án đầu tư hoặc tài 3. liệu tương đương của dự án Số bộ hồ sơ: 01 bộ
  3. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Văn bản đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác Thông tư số 05/2008/TT- 1. động môi trường BTNMT... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1. Dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.
  4. Mẫu Văn bản đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường) … (1) … CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------- ộc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: ... V/v thẩm định và phê duyệt báo (Địa danh), ngày… tháng … năm … cáo ĐTM của Dự án “ …(2) …” Kính gửi: … (3) … Chúng tôi là: … (1) …, Chủ Dự án: … (2) …: Dự án (báo cáo đầu tư/báo cáo kinh tế - kỹ thuật/dự án đầu tư hoặc tài liệu tương đương của dự án) sẽ do … (4) … phê duyệt. - Địa điểm thực hiện Dự án: …; - Địa chỉ liên hệ: …; - Điện thoại: …; Fax: …; E-mail: … Xin gửi đến quý … (3) … những hồ sơ sau: - 01 (một) bản báo cáo đầu tư/báo cáo kinh tế - kỹ thuật/dự án đầu tư hoặc tài liệu tương đương của Dự án; - 07 (bảy) bản báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án bằng tiếng Việt.
  5. Chúng tôi xin bảo đảm về độ trung thực của các số liệu, tài liệu trong các văn bản nêu trên và cam kết rằng: Dự án của chúng tôi không sử dụng các loại hóa chất, chủng vi sinh bị cấm theo quy định của Việt Nam và theo quy định của các công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; các tiêu chuẩn, quy chuẩn, các quy định được trích lục và sử dụng là hoàn toàn đúng sự thực và đang còn hiệu lực áp dụng. Nếu có gì sai phạm chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đề nghị … (3) … thẩm định và cấp Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá môi trường cho Dự án. … (5) … Nơi nhận: (Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu) - Như trên; - Lưu … Ghi chú: (1) Cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án; (2) Tên đầy đủ của dự án; (3) Cơ quan tổ chức việc thẩm định hoặc Ban Quản lý được ủy quyền (đối với dự án đầu tư vào khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu chế xuất); (4) Cơ quan phê duyệt dự án; (5) Thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án;
nguon tai.lieu . vn