Xem mẫu

  1. BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính ______________________________ Thủ tục nộp thuế, phí, lệ phí vào tài khoản tạm thu, tạm giữ của cơ quan thu tại Kho bạc Nhà nước - Trình tự thực hiện: Người nộp mang thông báo thu của cơ quan có thẩm quyền đến Kho bạc Nhà nước được ghi trong thông báo thu (hoặc Kho bạc Nhà nước, ngân hàng nơi người nộp mở tài khoản) để thực hiện nộp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản tạm thu, tạm giữ của cơ quan thu. - Cách thức thực hiện: Nộp tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện - Thành phần, số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: - Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước (mẫu C1-02/NS), hoặc Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ (mẫu C1-03/NS), hoặc Bảng kê nộp thuế (mẫu 01/BKNT) trong trường hợp Kho bạc Nhà nước đã tham gia Hệ thống thông tin thu nộp thuế. - Thông báo thu của cơ quan có thẩm quyền. b) Số lượng hồ sơ: 1 (bộ) - Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc Đối tượng thực hiện thủ tục Tổ chức, - hành chính: cá nhân - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Kho bạc Nhà nước cấp huyện + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Kho bạc Nhà nước cấp huyện. + Cơ quan phối hợp (nếu có): cơ quan Thuế, Hải quan, ngân hàng. - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy nộp tiền có xác nhận - Lệ phí: Không - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: + Giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước: Mẫu C1-02/NS ban hành kèm theo Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước + Giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước bằng ngoại tệ: Mẫu C1-03/NS ban hành kèm theo Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính. + Bảng kê nộp thuế: Mẫu 01/BKNT ban hành kèm theo Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính. - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: + Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002 + Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006
  2. + Luật thuế xuất nhập khẩu số 45/2005/QH11 + Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 3/6/2008 + Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) số 13/2008/QH12 ngày 3/6/2008 + Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 + Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001 + Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước + Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí + Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí + Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 Quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân + Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế + Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp + Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 8/12/2005 Quy định chi tiết thi hành thuế xuất nhập khẩu + Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng + Thông tư 128 /2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước quan Kho bạc Nhà nước + Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí + Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí + Thông tư 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hoá xuất nhập khẩu + Thông tư 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định 85/2007/NĐ-CP. + Thông tư 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định 100/2008/NĐ-CP. + Thông tư 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC + Thông tư 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của luật thuế Giá trị gia tăng. + Thông tư 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp.
nguon tai.lieu . vn