Xem mẫu

  1. Thủ tục khai báo thiết bị thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế Thông tin Lĩnh vực thống kê: Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Khoa học và Công nghệ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:07 ngày làm việc. Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không
  2. Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy xác nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp phiếu khai báo nguồn bức xạ Nộp phiếu khai báo nguồn bức xạ 1. cho Sở Khoa học và Công nghệ cho Sở Khoa học và Công nghệ địa địa phương phương - Sở Khoa học và Công nghệ xem xét phiếu khai báo: - Sở Khoa học và Công nghệ xem 2. + Đề nghị bổ sung thông tin (nếu xét phiếu khai báo: có); + Cấp Giấy xác nhận đã khai báo.
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Phiếu khai báo nguồn bức xạ. 2. Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Phiếu khai báo các nguồn bức xạ Thông tư 05/2006/TT-BKHCN Ng...
  4. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn