Xem mẫu

  1. Thủ tục huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp Thông tin Lĩnh vực thống kê:Sở hữu trí tuệ Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục Sở hữu trí tuệ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không phân cấp Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Sở hữu trí tuệ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Thời hạn thông báo thụ lý đơn: 10 ngày Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Lệ phí yêu cầu huỷ bỏ hiệu lực văn 300.000 Thông tư số 22/2009/TT-
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định bằng bảo hộ đồng BTC n... Lệ phí công bố Quyết định hủy bỏ 120.000 Thông tư số 22/2009/TT- 2. hiệu lực văn bằng bảo hộ đồng BTC n... Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước Đơn yêu cầu có thể nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tới 1. Tiếp nhận đơn trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. - Kiểm tra và đưa ra kết luận về tính hợp lệ của đơn; Trường hợp chủ - Kiểm tra hiệu lực của văn bằng bảo hộ yêu cầu huỷ văn bằng tự yêu cầu 2. bỏ; huỷ bỏ hiệu lực văn - Ra quyết định huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ theo bằng bảo hộ yêu cầu của người nộp đơn.
  3. Tên bước Mô tả bước - Kiểm tra bằng chứng, lý do yêu cầu huỷ bỏ; - Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo bằng văn bản về ý kiến của người thứ ba cho chủ văn bằng bảo hộ, trong đó ấn định thời hạn là 02 tháng kể từ ngày ra thông báo để chủ văn bằng bảo hộ có ý kiến. Cục Sở hữu trí tuệ Trường hợp yêu có thể tổ chức việc trao đổi ý kiến trực tiếp giữa người cầu huỷ bỏ hiệu lực thứ ba và chủ văn bằng bảo hộ; 3. văn bằng bảo hộ do - Trên cơ sở xem xét ý kiến của các bên, Cục Sở hữu bên thứ ba thực trí tuệ ra quyết định huỷ bỏ một phần/toàn bộ hiệu lực hiện văn bằng bảo hộ. Quyết định huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp và được ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp; - Nếu không có đủ cơ sở, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo từ chối huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Tờ khai (02 tờ theo mẫu);
  4. Thành phần hồ sơ 2. Chứng cứ (nếu có); 3. Giấy uỷ quyền (nếu thông qua đại diện); 4. Bản giải trình lý do yêu cầu; 5. Chứng từ nộp phí, lệ phí. Số bộ hồ sơ: 01 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Tờ khai huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ đối Thông tư số 01/2007/TT- 1. tượng sở hữu công nghiệp BKHCN... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:Không
nguon tai.lieu . vn