Xem mẫu

  1. Thủ tục giới thiệu địa điểm lập dự án đầu tư xây dựng công trình tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc Thông tin Lĩnh vực thống kê:Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Công văn giới thiệu địa điểm lập dự án Các bước Tên bước Mô tả bước Chủ đầu tư dự án đầu tư gửi công văn đề nghị Ban giới thiệu địa 1. điểm lập dự án đầu tư, kèm theo Hồ sơ dự án. 2. Phòng Quy hoạch, Xây dựng và Môi trường tiếp nhận và xử lý
  2. Tên bước Mô tả bước hồ sơ. Trên cơ sở Quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết khu chức năng, yêu cầu của Chủ đầu tư, quy mô, tính chất, vốn đầu tư và tiến độ 3. dự án, Phòng Quy hoạch, Xây dựng và Môi trường đề xuất vị trí và diện tích trình Trưởng Ban. Trưởng Ban ký Công văn giới thiệu địa điểm lập dự án đầu tư 4. xây dựng công trình cho Chủ đầu tư. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Công văn đề nghị giới thiệu địa điểm lập dự án. Hồ sơ giới thiệu dự án. 2. Lưu ý: - Hồ sơ phải nộp là hồ sơ bằng tiếng Việt, nếu là tiếng nước ngoài phải dịch sang tiếng Việt và được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
  3. Thành phần hồ sơ - Hồ sơ phải được đóng quyển, có bìa cứng, đảm bảo công tác lưu trữ lâu dài. Số bộ hồ sơ: 01 bản gốc Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Công văn giới thiệu địa điểm lập dự án đầu tư xây dựng 1. công trình (chưa có văn bản ban hành chính thức). Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1. Đạt tiêu chí dự án sản xuất sản phẩm công nghệ cao. Dự án thuộc danh mục công nghệ cao và sản phẩm công 2. nghệ cao được ưu tiên, khuyến khích phát triển.
  4. Nội dung Văn bản qui định 3. Sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả. 4. Dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư.
nguon tai.lieu . vn