Xem mẫu

  1. Thủ tục giao lại đất không thu tiền sử dụng đất tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc Thông tin Lĩnh vực thống kê:Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Khoa học và Công nghệ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý Khu công nghệ cao Hoà Lạc Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước Người xin giao lại đất nộp hồ sơ cho Ban quản lý Khu Công 1. nghệ Cao Hoà Lạc
  2. Tên bước Mô tả bước Phòng Quy hoạch xây dựng và Môi trường tiếp nhận hồ sơ; viết 2. 02 Giấy biên nhận (01 bản trao cho nhà đầu tư, 01 bản lưu cùng hồ sơ) Trong thời hạn không quá chín (09) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ban quản lý Khu công nghệ cao Hoà Lạc xem xét hồ sơ + Trường hợp đủ điều kiện, Ban quản lý Khu công nghệ cao Hoà Lạc làm trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chỉnh khu đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính (Ban quản lý Khu công nghệ cao Hoà Lạc chịu trách nhiệm trước pháp luật về cơ sở pháp lý và tính chính xác của tài liệu trên); + Ban quản lý Khu công nghệ cao Hoà Lạc ký Quyết định giao 3. lại đất cho người sử dụng đất; + Ban quản lý Khu công nghệ cao Hoà Lạc gửi Quyết định giao lại đất kèm theo trích lục bản đồ địa chính hoặc bản trích đo địa chính đến Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội hoặc đến Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thạch Thất để các cơ quan quản lý nhà nước về đất đai nêu trên trình Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội hoặc Uỷ ban nhân dân huyện Thạch Thất cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định giao đất, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và gửi cho Ban quản lý Khu công
  3. Tên bước Mô tả bước nghệ cao Hoà Lạc; + Trường hợp không đủ điều kiện giải quyết thì trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ban quản lý Khu công nghệ cao Hoà Lạc trả hồ sơ và thông báo rõ lý do cho người nộp hồ sơ. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn xin giao lại đất Dự án đầu tư đối với tổ chức được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo 2. quy định của pháp luật về đầu tư Giấy phép đầu tư, dự án đầu tư đối với người Việt Nam định cư ở nước 3. ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật về đầu tư 4. Các giấy tờ theo quy định của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội đối với hồ sơ xin giao đất, cho thuê đất nộp tại Sở Tài nguyên và Môi trường như: văn
  4. Thành phần hồ sơ bản giới thiệu địa điểm, bản vẽ chỉ giới đường đỏ, quy hoạch chi tiết xây dựng tổng thể mặt bằng 1/500; trích lục bản đồ địa chính tỷ lệ 1/500 hoặc 1/2000 được cơ quan có thẩm quyền thẩm định và xác nhận. Báo cáo về việc chấp hành pháp luật đất đai của người xin giao đất, thuê đất được cơ quan có thẩm quyền xác nhận, thời gian xác minh không quá 15 ngày. Lưu ý: + Hồ sơ phảp nộp là hồ sơ bằng tiếng Việt, nếu là tiếng nước ngoài phải dịch 5. sang tiếng Việt và được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. + Hồ sơ phải được đóng quyển, có bìa cứng, đảm bảo công tác lưu trữ lâu dài. Số bộ hồ sơ: 04 bộ trong đó có 01 bộ gốc Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn xin giao đất (đối với trường hợp xin giao đất)
  5. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1. Đạt tiêu chí dự án sản xuất sản phẩm công nghệ cao. Dự án thuộc danh mục công nghệ cao và sản phẩm công 2. nghệ cao được ưu tiên, khuyến khích phát triển. 3. Sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả
nguon tai.lieu . vn