Xem mẫu

  1. Thủ tục giải quyết khiếu nại liên quan đến sở hữu công nghiệp Thông tin Lĩnh vực thống kê:Sở hữu trí tuệ Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục Sở hữu trí tuệ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không phân cấp Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Sở hữu trí tuệ Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Thời hạn thụ lý đơn: 10 ngày Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định - Phí tra cứu thông tin 1. nhằm phục vụ việc thẩm định, giám định và các công việc khác trong
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định phạm vi trách nhiệm: Thông tư số + Sáng chế (bao gồm cả 2. 120.000 đồng 22/2009/TT-BTC giải pháp hữu ích) n... Thông tư số + Kiểu dáng công 3. 120.000 đồng 22/2009/TT-BTC nghiệp n... 60.000 đồng, nếu đơn nhãn hiệu có trên 6 sản Thông tư số phẩm/dịch vụ trong một 4. + Nhãn hiệu 22/2009/TT-BTC nhóm, phải nộp thêm cho n... mỗi sản phẩm/dịch vụ từ thứ 7 trở đi: 24.000 đồng + Chỉ dẫn địa lý (bao Thông tư số 5. gồm cả tên gọi xuất xứ 60.000 đồng 22/2009/TT-BTC hàng hoá) n...
  3. Tên phí Mức phí Văn bản qui định - Phí tra cứu nhãn hiệu liên kết phục vụ việc thẩm định hồ sơ đăng Thông tư số 6. ký Hợp đồng chuyển 60.000 đồng 22/2009/TT-BTC nhượng quyền sở hữu n... công nghiệp (mỗi nhãn hiệu) - Phí yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến 7. đối tượng sở hữu công nghiệp (mỗi yêu cầu của một đối tượng): Thông tư số + Sáng chế (bao gồm cả 8. 200.000 đồng 22/2009/TT-BTC giải pháp hữu ích) n... Thông tư số + Kiểu dáng công 9. 200.000 đồng 22/2009/TT-BTC nghiệp n...
  4. Tên phí Mức phí Văn bản qui định Thông tư số 10. + Nhãn hiệu 100.000 đồng 22/2009/TT-BTC n... + Chỉ dẫn địa lý (bao Thông tư số 11. gồm cả tên gọi xuất xứ 100.000 đồng 22/2009/TT-BTC hàng hoá) n... Thông tư số + Thiết kế bố trí mạch 12. 100.000 đồng 22/2009/TT-BTC tích hợp n... - Phí thẩm định, trưng cầu giám định các đối 13. tượng sở hữu công nghiệp: Thông tư số + Sáng chế (bao gồm cả 14. 420.000 đồng 22/2009/TT-BTC giải pháp hữu ích) n...
  5. Tên phí Mức phí Văn bản qui định Thông tư số + Kiểu dáng công 15. 300.000 đồng 22/2009/TT-BTC nghiệp n... Thông tư số 16. + Nhãn hiệu 300.000 đồng 22/2009/TT-BTC n... + Chỉ dẫn địa lý (bao Thông tư số 17. gồm cả tên gọi xuất xứ 420.000 đồng 22/2009/TT-BTC hàng hoá) n... Thông tư số + Thiết kế bố trí mạch 18. 300.000 đồng 22/2009/TT-BTC tích hợp n... - Phí xem xét yêu cầu phản đối cấp Văn bằng 19. bảo hộ của người thứ ba (cho mỗi đối tượng):
  6. Tên phí Mức phí Văn bản qui định Thông tư số + Sáng chế (bao gồm cả 20. 420.000 đồng 22/2009/TT-BTC giải pháp hữu ích) n... Thông tư số + Kiểu dáng công 21. 300.000 đồng 22/2009/TT-BTC nghiệp n... Thông tư số 22. + Nhãn hiệu 300.000 đồng 22/2009/TT-BTC n... + Chỉ dẫn địa lý (bao Thông tư số 23. gồm cả tên gọi xuất xứ 420.000 đồng 22/2009/TT-BTC hàng hoá) n... Thông tư số + Thiết kế bố trí mạch 24. 300.000 đồng 22/2009/TT-BTC tích hợp n... Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính
  7. Các bước Tên bước Mô tả bước Đơn khiếu nại có thể nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tới trụ 1. Tiếp nhận đơn sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Kiểm tra đơn theo các yêu cầu về hình thức (lý do khiếu nại, quyết định bị khiếu nại, thời hạn khiếu nại, người khiếu nại, Thụ lý đơn 2. người có quyền lợi liên quan), và thông báo bằng văn bản khiếu nại cho người khiếu nại về việc thụ lý/không thụ lý đơn khiếu nại (có nêu rõ lý do). Ra quyết định Căn cứ vào lập luận, chứng cứ của người khiếu nại và bên 3. giải quyết liên quan, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định giải quyết khiếu khiếu nại nại. Công bố quyết Quyết định giải quyết khiếu nại được công bố trên Công báo 4. định sở hữu công nghiệp.
  8. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Tờ khai (02 tờ theo Mẫu); 2. Văn bản giải trình khiếu nại và chứng cớ chứng minh lý lẽ khiếu nại; 3. Bản sao quyết định hoặc thông báo bị khiếu nại của Cục Sở hữu trí tuệ; 4. Giấy uỷ quyền (nếu nộp đơn thông qua đại diện); 5. Chứng từ nộp phí, lệ phí. Số bộ hồ sơ: 01 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Tờ khai khiếu nại Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:Không
nguon tai.lieu . vn