Xem mẫu

  1. Thủ tục gia hạn giới thiệu địa điểm lập dự án đầu tư tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc Thông tin Lĩnh vực thống kê:Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Công văn gia hạn giới thiệu địa điểm lập dự án Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Chủ đầu tư dự án đầu tư gửi công văn đề nghị Ban gia hạn giới thiệu địa điểm lập dự án đầu tư, kèm theo thuyết trình
  2. Tên bước Mô tả bước lý do xin gia hạn giới thiệu địa điểm. Phòng Quy hoạch, Xây dựng và Môi trường tiếp nhận và xử lý hồ sơ, phối hợp với Phòng Hỗ trợ đầu tư xem xét lý 2. do xin gia hạn của chủ đầu tư và trình Lãnh đạo Ban xem xét quyết định. Trường hợp lý do xin gia hạn giới thiệu địa điểm được chấp 3. thuận Trưởng Ban ký Công văn gia hạn giới thiệu địa điểm lập dự án đầu tư xây dựng công trình cho Chủ đầu tư. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Công văn đề nghị gia hạn giới thiệu địa điểm lập dự án. Số bộ hồ sơ: 01 bản gốc
  3. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Đạt tiêu chí dự án sản xuất sản phẩm công nghệ 1. cao. Dự án thuộc danh mục công nghệ cao và sản phẩm 2. công nghệ cao được ưu tiên, khuyến khích phát triển. 3. Sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả. 4. Dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư.
nguon tai.lieu . vn