Xem mẫu

  1. Thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng công trình tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc Thông tin Lĩnh vực thống kê:Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Khoa học và Công nghệ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Công văn gia hạn giấy phép xây dựng Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày được cấp Giấy phép xây dựng mà công trình chưa khởi công thì người xin cấp Giấy phép
  2. Tên bước Mô tả bước xây dựng phải xin gia hạn Giấy phép xây dựng. Chủ đầu tư dự án gửi hồ sơ xin gia hạn cấp phép xây dựng tới 2. Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hoà Lạc. Trong thời gian 05 ngày làm việc, chuyên viên Phòng Quy hoạch, Xây dựng và Môi trường (được phân công thụ lý hồ sơ) thực hiện các công việc sau: + Kiểm tra tính hợp lệ của việc gia hạn cấp phép xây dựng công 3. trình; + Trường hợp chưa phù hợp sẽ thông báo cho Chủ đầu tư dự án sửa đổi, bổ sung; + Trình Lãnh đạo Phòng kiểm tra, xem xét; + Trình Lãnh đạo Ban ký gia hạn cấp phép xây dựng. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn xin gia hạn Giấy phép xây dựng.
  3. Thành phần hồ sơ 2. Bản chính Giấy phép xây dựng đã được cấp. Số bộ hồ sơ: 03 bộ hồ sơ gốc. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn xin gia hạn giấy phép xây dựng Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ng... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Các dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư Nghị định số 12/2009/NĐ- 1. tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. CP ng...
  4. Mẫu Đơn xin gia hạn giấy phép xây dựng (Ban hành kèm theo Nghị định số12/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trỡnh) TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN GIA HẠN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Kính gửi: Ban quản lý Khu công nghệ cao Hoà Lạc Ngày…. tháng….năm…., Công ty…… đã được Ban quản lý Khu công nghệ cao Hoà Lạc cấp giấy phép xây dựng số…../CNCHL-GPXD cho công trình……………………… tại lô đất…… thuộc Khu………….. – Khu công nghệ cao Hòa Lạc. Nay vì lý do…………………………….., Công ty…………….. kính đề nghị Ban quản lý Khu công nghệ cao Hoà Lạc xem xét gia hạn giấy phép xây dựng công trình…………….. Xin gửi kèm theo Giấy phép xây dựng (bản chính). Nơi nhận: Người làm đơn - Nt; (ký tên, đóng dấu) - Lưu…
nguon tai.lieu . vn