Xem mẫu

  1. Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ Thông tin Lĩnh vực thống kê: Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục An toàn bức xạ và hạt nhân Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục An toàn bức xạ và hạt nhân Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:60 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định Phí thẩm định để gia hạn giấy Quyết định số 38/QĐ- 1. phép tiến hành công việc bức BTC ngày... xạ 25% mức thu phí thẩm định Quyết định số 38/QĐ- 2. cấp giấy phép mới. BTC ngày... 100.000 Quyết định số 38/QĐ- 3. Lệ phí cấp phép đồng BTC ngày... Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép
  3. Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức, cá nhân có yêu cầu gia Tổ chức, cá nhân có yêu cầu gia hạn hạn giấy phép tiến hành công việc giấy phép tiến hành công việc bức xạ bức xạ nộp hồ sơ cho Cục An toàn nộp hồ sơ cho Cục An toàn bức xạ và bức xạ và hạt nhân. hạt nhân. - Cục An toàn bức xạ và hạt nhân xem xét hồ sơ và tổ chức thẩm định: + Nếu đủ điều kiện theo quy định hiện Cục An toàn bức xạ và hạt nhân hành, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân xem xét hồ sơ và tổ chức thẩm cấp giấy phép tiến hành công việc bức định: xạ (gia hạn). + Trong trường hợp không cấp giấy phép, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
  4. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị gia hạn giấy phép 2. Phiếu khai báo về các thay đổi so với hồ sơ xin cấp giấy phép trước Bản báo cáo tình hình an toàn bức xạ trong thời hạn của giấy phép 3. trước 4. Bản sao giấy phép sắp hết hạn Số bộ hồ sơ : 01
  5. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đề nghị gia hạn giấy phép tiến hành Thông tư 05/2006/TT- 1. công việc bức xạ BKHCN Ng... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn