Xem mẫu

  1. Thủ tục ghi nhận tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp vào Sổ đăng ký quốc gia về đại diện sở hữu công nghiệp Thông tin Lĩnh vực thống kê:Sở hữu trí tuệ Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục Sở hữu trí tuệ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không phân cấp Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Sở hữu trí tuệ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:01 tháng kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định Phí thẩm định hồ sơ yêu cầu ghi nhận 300.000 Thông tư số 1. tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công đồng 22/2009/TT-BTC n... nghiệp Lệ phí đăng bạ tổ chức dịch vụ dịch 150.000 Thông tư số 2. vụ đại diện sở hữu công nghiệp đồng 22/2009/TT-BTC n... Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước Hồ sơ yêu cầu có thể được nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tới Tiếp nhận 1. trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện hồ sơ của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Xử lý hồ - Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định ghi 2. sơ nhận tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp vào Sổ đăng ký quốc gia về đại diện sở hữu công nghiệp và công bố trên
  3. Tên bước Mô tả bước Công báo sở hữu công nghiệp; - Trường hợp hồ sơ có thiếu sót, Cục sở hữu trí tuệ ra thông báo các thiếu sót của hồ sơ để tổ chức nộp hồ sơ sửa chữa; hoặc ra thông báo từ chối ghi nhận tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp, nếu tổ chức nộp hồ sơ không sửa chữa thiếu sót/sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu hoặc hồ sơ không hợp lệ. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Tờ khai (02 tờ theo mẫu); Danh sách thành viên có chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công 2. nghiệp của tổ chức, kèm theo bản sao quyết định tuyển dụng/hợp đồng lao động đối với từng thành viên nói trên; Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đăng ký hoạt 3. động của tổ chức;
  4. Thành phần hồ sơ 4. Bảng phí dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp của tổ chức; Văn bản uỷ quyền đại diện của người đứng đầu tổ chức cho một trong các 5. thành viên trong danh sách nêu trên (nếu cần); 6. Chứng từ nộp lệ phí. Số bộ hồ sơ: 01 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Tờ khai ghi nhận tổ chức dịch vụ đại diện sở Thông tư số 01/2007/TT- 1. hữu công nghiệp BKHCN... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn