Xem mẫu

  1. Thủ tục đấu nối hạ tầng Thông tin Lĩnh vực thống kê:Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Công văn thỏa thuận đấu nối
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Chủ đầu tư dự án gửi hồ sơ đấu nối (hệ thống cấp nước, cấp 1. điện, viễn thông, thoát nước mưa, thoát nước thải). Trong thời gian 5 ngày làm việc Chuyên viên Phòng Quy hoạch xây dựng & môi trường (được phân công thụ lý Hồ sơ) thực hiện các công việc sau: + Kiểm tra sự phù hợp của các điểm đấu nối đối với hệ 2. thống hạ tầng chung của Khu CNC Hoà Lạc, trường hợp chưa phù hợp sẽ thông báo cho Chủ đầu tư dự án sửa đổi, bổ sung; + Trình Lãnh đạo phòng kiểm tra, xem xét; + Trình Lãnh đạo Ban ký công văn thoả thuận đấu nối.
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Công văn xin thoả thuận đấu nối. Các bản vẽ đấu nối (hệ thống cấp nước, cấp điện, viễn thông, thoát nước mưa, thoát nước thải). Lưu ý: 2. - Hồ sơ phải nộp là hồ sơ bằng tiếng Việt, nếu là tiếng nước ngoài phải dịch sang tiếng Việt và được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. - Hồ sơ phải được đóng quyển, có bìa cứng, đảm bảo công tác lưu trữ lâu dài. Số bộ hồ sơ: 03 (bộ) gốc
  4. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Các dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư tại 1. Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.
nguon tai.lieu . vn