Xem mẫu

  1. Thủ tục đánh giá công nhận tổ chức chứng nhận Thông tin Lĩnh vực thống kê:Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Văn phòng công nhận chất lượng Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc, Phó giám đốc Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng công nhận chất lượng Cách thức thực hiện:Đánh giá tại chỗ Tổ chức chứng nhận Thời hạn giải quyết:30 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Chứng chỉ Quyết định hành chính
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Nhận Hồ sơ xin công 1. nhận -Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu theo quy định, VP CNCL xem xét tài liệu. 2. Xử lý hồ sơ - Trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng yêu cầu theo quy định, VP CNCL yêu cầu bổ sung các tài liệu còn thiếu. Chỉ định đoàn 3. Chuyên gia đánh giá 4. Xem xét tài liệu Đánh giá tại Tổ chức 5. chứng nhận 6. Xem xét hành động
  3. Tên bước Mô tả bước khắc phục 7. Thẩm xét hồ sơ Ra quyết định công 8. nhận Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn xin công nhận 2. Phiếu hỏi 3. Sổ tay chất lượng 4. Danh mục tài liệu kiểm soát Số bộ hồ sơ: 01
  4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn đăng ký công nhận Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không