Xem mẫu

  1. Thủ tục đăng ký vận tải hành khách theo tuyến cố định đối với tổ chức, cá nhân có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam hoặc vận tải hành khách đường thuỷ nội địa qua biên giới Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đường thủy nội địa Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi Cục Đường thuỷ nội địa khu vực (trừ xác nhận đăng ký vận tải hành khách theo tuyến cố định qua biên giới). Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Pháp chế thuộc Chi Cục Đường thuỷ nội địa khu vực hoặc Phòng Pháp chế vận tải và An toàn giao thông thuộc Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
  2. Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Cơ quan có thẩm quyền xác nhận trực tiếp vào bản đăng ký Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp hồ Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đến Chi Cục Đường thuỷ nội 1. sơ địa khu vực hoặc Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam. Chi Cục Đường thuỷ nội địa khu vực tiếp nhận và thẩm định hồ sơ nếu đủ các điều kiện quy định thì xác nhận đăng Giải ký vận tải hành khách theo tuyến cố định. Trường hợp đăng 2. quyết ký vận tải hành khách đường thuỷ nội địa qua biên giới Chi Cục Đường thuỷ nội địa khu vực trình Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam xem xét xác nhận.
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ngành nghề vận tải hành 1. khách đường thuỷ nội địa. Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa; Giấy chứng nhận 2. an toàn kỹ thuật phương tiện thuỷ nội địa còn giá trị sử dụng và phù hợp với các tuyến đường hoạt động. Danh bạ thuyền viên, bằng chứng chỉ chuyên môn của thuyền trưởng, 3. máy trưởng phù hợp với loại phương tiện và tuyến đường thuỷ nội địa mà phương tiện hoạt động. Số bộ hồ sơ: 01
  4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đăng ký hoạt động vận tải hành khách Quyết định số 1. đường thuỷ nội địa theo tuyến cố định 34/2004/QĐ-BGTV... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn