Xem mẫu

  1. Thủ tục đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên Thông tin Lĩnh vực thống kê:Khoa học và Công nghệ, Hoạt động khoa học và công nghệ Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan điều hành Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Trong vòng 6 tháng kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định tài trợ Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Thông báo Hàng năm, Quỹ công bố các hướng nghiên cứu cơ bản trong
  2. Tên bước Mô tả bước tài trợ các ngành khoa học được Quỹ tài trợ và hướng dẫn về điều kiện, thủ tục có liên quan trên các phương tiện thông tin đại chúng (trang thông tin điện tử của Quỹ và của Bộ Khoa học và Công nghệ; Báo Khoa học và Phát triển và các phương tiện thông tin khác). Tổ chức khoa học và công nghệ, cá nhân nhà khoa học nộp hồ Đăng ký sơ đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học 2. xét chọn tự nhiên cho Quỹ. Quỹ tiếp nhận và tổ chức đánh giá xét chọn hồ sơ Thông báo Quỹ thông báo Quyết định tài trợ đối với hồ sơ được chấp nhận 3. kết quả tài trợ Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đăng ký thực hiện đề tài (Mẫu M1 và M1e);
  3. Thành phần hồ sơ 2. Thuyết minh đề cương nghiên cứu (Mẫu M2 và M2e); Lý lịch khoa học của chủ nhiệm đề tài và từng thành viên nhóm nghiên cứu 3. cùng với các tài liệu chứng minh thành tích nghiên cứu (Mẫu M3 và M3e); 4. Tài liệu liên quan khác theo yêu cầu của Quỹ Số bộ hồ sơ: 4 bộ (3 bộ tiếng Việt, 1 bộ tiếng Anh) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Quyết định số 03/QĐ- 1. Đơn đăng ký đề tài nghiên cứu cơ bản, M1, M1e HĐQLQ của... Thuyết minh đề cương nghiên cứu cơ bản, M2, Quyết định số 03/QĐ- 2. M2e HĐQLQ của... Năng lực nghiên cứu và cơ sở vật chất phục vụ Quyết định số 03/QĐ- 3. đề tài nghiên cứu cơ bản:, M3, M3e HĐQLQ của...
  4. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định - Điều kiện đối với chủ nhiệm đề tài: + Có chuyên môn phù hợp, đang làm công tác nghiên cứu tại một tổ chức khoa học và công nghệ. Trường hợp chủ nhiệm đề tài không thuộc một tổ chức khoa học và công nghệ nào, phải được một tổ chức khoa học và công nghệ chuyên ngành có uy tín trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp bảo trợ và chấp nhận làm tổ chức chủ trì. Quyết định số + Có năng lực nghiên cứu đáp ứng yêu cầu của đề tài: 1. 03/QĐ-HĐQLQ Có học vị tiến sỹ hoặc học hàm phó giáo sư, giáo sư; của... có kết quả nghiên cứu chuyên ngành phù hợp được công bố trên tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế uy tín (các tạp chí do Viện thông tin khoa học quốc tế ISI xếp hạng) trong khoảng thời gian 05 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ. + Không vi phạm các điều kiện đăng ký chủ trì đề tài theo quy định tại khoản 5, Điều 19 Quyết định số 03/QĐ-HĐQLQ ngày 24/12/2008. 2. - Điều kiện đối với thành viên nhóm nghiên cứu: Quyết định số
  5. Nội dung Văn bản qui định + Thành viên nhóm nghiên cứu đề tài phải có chuyên 03/QĐ-HĐQLQ môn, trình độ, kỹ năng phù hợp với nội dung nghiên của... cứu của đề tài; nghiên cứu sinh tham gia nghiên cứu đề tài phải có nội dung luận án phù hợp đề tài.
nguon tai.lieu . vn