Xem mẫu

  1. BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính ______________________________ Thủ tục: Thủ tục đăng ký sử dụng biên lai phí, lệ phí tự in - Trình tự thực hiện: Các đơn vị được giao nhiệm vụ thu phí, lệ phí mang tính đặc thù được đăng ký tự in biên lai thu phí, lệ phí - Cách thức thực hiện: Gửi qua đường bưu điện hoặc mang trực tiếp đến Cục Thuế - Thành phần, số lượng hồ sơ: Thành phần hồ sơ, bao gồm: + Công văn đăng ký Mẫu biên lai tự in + Mẫu biên lai đăng ký tự in + Bản sao văn bản quy định đơn vị được giao nhiệm vụ thu phí Số lượng hồ sơ: (bộ) 01 - Thời hạn giải quyết: Trong 10 ngày làm việc thực tế kể từ ngày Cục thuế nhận được bộ hồ sơ hợp lệ - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục thuế quản lý trực tiếp + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục thuế quản lý trực tiếp - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận - Lệ phí (nếu có): - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a ): Mẫu đăng ký sử dụng biên lai phí, lệ phí tự in - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Pháp lênh phí, lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10. + Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 + Quyết định số 85/2005/QĐ-BTC ngày 30/11/2005 + Thông tư số 120/2002/TT - BTC ngày 30/12/2002 + Đơn vị : Số:
  2. CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------------------------------- V/v: Đăng ký sử ............. ngày tháng năm .......... dụng biên lai phí, lệ phí tự in Kính gửi: 1.Tên cơ quan đăng ký tự in biên lai: - Mã số thuế..............................................Số điện thoại...................... - Địa chỉ giao dịch............................................................................... - Tổ chức thu loại phí, lệ phí................................................................ - Địa điểm thu phí, lệ phí tại:............................................................. 2. Tên thủ trưởng cơ quan thu phí, lệ phí:.............................. - Chứng minh thư số: ......., cấp ngày ...... tháng ...... năm...., tại ....... - Số điện thoại giao dịch:................................................................ Căn cứ Quyết đinh số.......... ngày năm của ........ quy định chế độ thu, nộp, tháng quản lý và sử dụng phí/lệ phí......; Sau khi nghiên cứu kỹ Quyết định số 85/2005/QĐ-BTC ngày 30/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc in, phát hành và sử dụng chứng từ thu phí, lệ phí; Để phù hợp với đặc thù quản lý của đơn vị, chúng tôi đề nghị Tổng cục Thuế chấp thuận cho chúng tôi tự in và sử dụng .. vé thu phí đường bộ có mã vạch như sau: (Bảng kê các loại vé) Số biên lai này đăng ký sử dụng tại địa phương Cục Thuế tỉnh ........... Chúng tôi cam kết các kê khai của chúng tôi là chính xác. Nếu được Tổng cục Thuế chấp thuận sử dụng vé thu phí đường bộ tự in, chúng tôi sẽ thực hiện việc in, phát hành, quản lý, sử dụng vé theo đúng chế độ hiện hành của nhà nước và Bộ Tài chính quy định. Nếu sai phạm cơ quan chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./. THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THU PHÍ, LỆ PHÍ (Ký tên và đóng dấu)
nguon tai.lieu . vn