Xem mẫu

  1. Thủ tục đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có nguồn gốc Việt Nam Thông tin Lĩnh vực thống kê:Sở hữu trí tuệ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: - Cục Sở hữu trí tuệ; - Văn phòng quốc tế. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không phân cấp Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: - Cục Sở hữu trí tuệ; - Văn phòng quốc tế. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: - Công bố đơn: 18 tháng kể từ ngày ưu tiên; - Thẩm định nội dung: Tuỳ theo quy định của quốc gia sở tại nơi đơn được nộp ở giai đoạn quốc gia. Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định Phí gửi đơn quốc tế (không bao gồm 500.000 Thông tư số 1. các khoản phí phải nộp cho Văn đồng. 22/2009/TT-BTC n... phòng quốc tế): Kết quả của việc thực hiện TTHC: Bằng Các bước Tên bước Mô tả bước Đơn đăng ký được nộp tại Việt Nam, trong đó yêu cầu bảo hộ tại bất kỳ nước Thành viên nào của Hiệp ước PCT, kể cả Tiếp nhận Việt Nam (gọi tắt là đơn PCT có nguồn gốc Việt Nam) có 1. đơn thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tới Cục Sở hữu trí tuệ hoặc cho Văn phòng quốc tế của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (gọi tắt là Văn phòng quốc tế). Tra cứu quốc Được tiến hành tại các cơ quan tra cứu có thẩm quyền (cơ 2. tế quan sáng chế quốc gia hoặc khu vực đáp ứng các yêu cầu do PCT đặt ra và được chỉ định bởi Đại hội đồng PCT). Cơ
  3. Tên bước Mô tả bước quan tra cứu đối với đơn PCT có nguồn gốc Việt Nam: Cơ quan Sở hữu trí tuệ Australia, Áo, Liên bang Nga, Thuỵ Điển, Hàn Quốc và Cơ quan Sáng chế Châu Âu. Đơn PCT có nguồn gốc Việt Nam được công bố trên Công 3. Công bố đơn báo của PCT (PCT Gazette). Được tiến hành tại cơ quan thẩm định sơ bộ quốc tế có thẩm quyền theo PCT. Mục đích là đưa ra ý kiến sơ bộ và không Thẩm định sơ 4. ràng buộc về sáng chế yêu cầu bảo hộ trong đơn có đáp ứng bộ quốc tế các yêu cầu bảo hộ hay không. Cơ quan thẩm định lập báo cáo thẩm định sơ bộ và gửi cho Văn phòng quốc tế. Sau khi vào giai đoạn quốc gia, đơn quốc tế được thẩm định Xử lý đơn hình thức và thẩm định nội dung theo các thủ tục quy định 5. trong giai đối với đơn đăng ký sáng chế thông thường tại quốc gia sở đoạn quốc gia tại.
  4. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Tờ khai đơn PCT có nguồn gốc Việt Nam được làm bằng tiếng Anh (03 1. bản); 2. Bản mô tả (02 bản, bao gồm cả hình vẽ, nếu có); 3. Yêu cầu bảo hộ (02 bản); 4. Các tài liệu có liên quan (nếu có); 5. Chứng từ nộp phí, lệ phí. Số bộ hồ sơ: 01 (bộ)
  5. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Để được cấp bằng độc quyền sáng chế, giải pháp nộp Luật Sở hữu trí 1. đơn phải đáp ứng các yêu cầu sau: - Có tính mới; - Có tuệ trình độ sáng tạo; - Có khả năng áp dụng công nghiệp
nguon tai.lieu . vn