Xem mẫu

  1. Thủ tục đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có chỉ định Việt Nam Thông tin Lĩnh vực thống kê:Sở hữu trí tuệ Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục Sở hữu trí tuệ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không phân cấp Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Sở hữu trí tuệ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: - Công bố đơn: 18 tháng kể từ ngày ưu tiên; - Thẩm định nội dung: 12 tháng từ ngày có yêu cầu thẩm định nội dung hoặc ngày công bố. Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Lệ phí nộp đơn 180.000 đồng Thông tư số 22/2009/TT-BTC n... 2. Lệ phí công bố đơn 120.000 đồng Thông tư số 22/2009/TT-BTC n... 3. Phí thẩm định nội dung 420.000 đồng Thông tư số 22/2009/TT-BTC n... 4. Phí tra cứu 120.000 đồng Thông tư số 22/2009/TT-BTC n... 5. Lệ phí cấp bằng 120.000 đồng Thông tư số 22/2009/TT-BTC n... 6. Lệ phí đăng bạ 120.000 đồng Thông tư số 22/2009/TT-BTC n... Kết quả của việc thực hiện TTHC: Bằng Quyết định hành chính
  3. Các bước Tên bước Mô tả bước Đơn đăng ký yêu cầu bảo hộ tại Việt Nam (gọi tắt là đơn PCT có chỉ định Việt Nam) có thể nộp trực tiếp hoặc gửi 1. Tiếp nhận đơn qua bưu điện tới Cơ quan Sở hữu trí tuệ của bất kỳ nước Thành viên nào của Hiệp ước PCT (kể cả Việt Nam). Sau khi vào giai đoạn quốc gia, đơn PCT có chỉ định Việt Xử lý đơn Nam được thẩm định hình thức và thẩm định nội dung theo 2. trong giai đoạn các thủ tục quy định đối với đơn đăng ký sáng chế thông quốc gia thường tại Việt Nam. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Tờ khai (theo mẫu); Bản sao đơn quốc tế (trường hợp người nộp đơn yêu cầu vào giai đoạn quốc 2. gia trước ngày công bố quốc tế);
  4. Thành phần hồ sơ Bản dịch ra tiếng Việt của đơn quốc tế: Bản mô tả, yêu cầu bảo hộ, chú thích 3. các hình vẽ và bản tóm tắt; 4. Chứng từ nộp phí, lệ phí quốc gia. Số bộ hồ sơ: 01 (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Thông tư số 01/2007/TT- 1. Tờ khai đăng ký sáng chế BKHCN... Tờ khai yêu cầu thẩm định nội dung đơn đăng Thông tư số 01/2007/TT- 2. ký sáng chế BKHCN...
  5. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Đơn phải được nộp vào Cục Sở hữu trí tuệ trước khi kết Luật Sở hữu trí 1. thúc tháng thứ 31 kể từ ngày ưu tiên. tuệ Tổ chức, cá nhân nước ngoài đáp ứng các điều kiện để được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế Luật Sở hữu trí 2. tại Việt Nam có thể nộp đơn đăng ký sáng chế tại Việt tuệ Nam theo Hiệp ước PCT. Để được cấp bằng độc quyền sáng chế, giải pháp nộp đơn phải đáp ứng các yêu cầu sau: Luật Sở hữu trí 3. - Có tính mới; - Có trình độ sáng tạo; - Có khả năng áp tuệ dụng công nghiệp. Để được cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích, giải Luật Sở hữu trí 4. pháp nộp đơn phải đáp ứng các yêu cầu sau: tuệ - Có tính mới; - Có khả năng áp dụng công nghiệp.
nguon tai.lieu . vn