Xem mẫu

  1. Thủ tục đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Nghị định thư Madrid hoặc Thoả ước Madrid có chỉ định Việt Nam Thông tin Lĩnh vực thống kê:Sở hữu trí tuệ Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục Sở hữu trí tuệ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Sở hữu trí tuệ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: - Thời hạn kết luận về khả năng bảo hộ của nhãn hiệu: 12 tháng; - Công bố Quyết định: 01 tháng từ ngày ra Quyết định. TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Do Văn phòng quốc tế thu Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước Sau khi nhận được thông báo của Văn phòng quốc tế về đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế có chỉ định Việt Nam, Cục Sở hữu trí tuệ tiến hành thẩm định 1. Tiếp nhận đơn nội dung đơn theo thủ tục áp dụng đối với đơn đăng ký nhãn hiệu nộp trực tiếp cho Cục Sở hữu trí tuệ.
  3. Tên bước Mô tả bước Thẩm định nội Đánh giá khả năng được bảo hộ của đối tượng nêu 2. dung đơn trong đơn theo các điều kiện bảo hộ. - Nếu đối tượng nêu trong đơn không đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo từ chối đơn cho Văn phòng quốc tế Ra quyết định (nêu rõ lý do và nội dung từ chối); chấp nhận/từ chối 3. - Nếu đối tượng nêu trong đơn đáp ứng được các bảo hộ nhãn hiệu yêu cầu về bảo hộ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra Quyết đăng ký quốc tế định chấp nhận bảo hộ nhãn hiệu đăng ký quốc tế, công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp và ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về nhãn hiệu.
  4. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. 2. Số bộ hồ sơ: Người nộp đơn không phải nộp hồ sơ cho Cục Sở hữu trí tuệ. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Điều kiện bảo hộ đối với nhãn hiệu: 1. Luật Sở hữu trí - Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ
  5. Nội dung Văn bản qui định ngữ, hình vẽ, hình ảnh hoặc kết hợp các yếu tố đó; tuệ - Có khả năng phân biệt với nhãn hiệu hàng hoá cùng loại của chủ thể khác.
nguon tai.lieu . vn