Xem mẫu

  1. Thủ tục đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Nghị định thư Madrid có nguồn gốc Việt Nam Thông tin Lĩnh vực thống kê:Sở hữu trí tuệ Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục Sở hữu trí tuệ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không phân cấp Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Sở hữu trí tuệ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Thời hạn chuyển đơn cho Văn phòng quốc tế: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định Phí thực hiện thủ tục đăng ký quốc tế nhãn hiệu (không bao 1.500.000 Thông tư số 1. gồm các khoản phí nộp cho Văn đồng 22/2009/TT-BTC n... phòng quốc tế) Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Tiếp nhận Đơn đăng ký được nộp cho Văn phòng quốc tế thông qua 1. đơn Cục Sở hữu trí tuệ. Cục Sở hữu trí tuệ có trách nhiệm chuyển đơn đăng ký 2. Xử lý đơn quốc tế nhãn hiệu cho Văn phòng quốc tế
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu (phải làm bằng tiếng Anh hoặc tiếng 1. Pháp); 2. Tờ khai (theo mẫu); 3. Mẫu nhãn hiệu (09 mẫu kích thước 80 x 80 mm); 4. Các tài liệu liên quan (nếu cần); 5. Chứng từ nộp phí, lệ phí. Số bộ hồ sơ: 01 bộ
  4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Tờ khai yêu cầu đăng ký quốc tế nhãn hiệu Thông tư số 01/2007/TT- 1. có nguồn gốc Việt Nam BKHCN... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Tổ chức, cá nhân đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Luật Sở hữu trí 1. Việt Nam có quyền đăng ký quốc tế nhãn hiệu tuệ tương ứng theo Nghị định thư Madrid. Nghị định số 103/2006/NĐ-CP c... 2. Điều kiện bảo hộ đối với nhãn hiệu: Luật Sở hữu trí
  5. Nội dung Văn bản qui định - Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ tuệ ngữ, hình vẽ, hình ảnh hoặc kết hợp các yếu tố đó; - Có khả năng phân biệt với nhãn hiệu hàng hoá cùng loại của chủ thể khác.
nguon tai.lieu . vn