Xem mẫu

  1. Thủ tục đăng ký lại doanh nghiệp tại Khu Công nghệ cao Hoà Lạc Thông tin Lĩnh vực thống kê:Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Bộ, ngành liên quan đến lĩnh vực đầu tư của dự án. Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Doanh nghiệp đề nghị đăng ký nộp hồ sơ theo quy định tại
  2. Tên bước Mô tả bước Phòng Hỗ trợ đầu tư - Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc; chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác về nội dung hồ sơ đăng ký lại. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chuyên viên Phòng Hỗ trợ đầu tư - Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa lạc xem xét; trình Lãnh đạo Ban các ý kiến về việc 2. đăng ký lại doanh nghiệp; dự thảo Giấy chứng nhận đầu tư trình Trưởng Ban ký duyệt; trao Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư. Nếu từ chối hoặc có yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì thông báo rõ lý do với doanh nghiệp bằng văn bản. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Văn bản đề nghị đăng ký lại doanh nghiệp do đại diện theo pháp luật của 1. doanh nghiệp ký. Dự thảo Điều lệ doanh nghiệp sửa đổi phù hợp với quy định của pháp luật về 2. doanh nghiệp.
  3. Thành phần hồ sơ 3. Bản sao hợp lệ Giấy phép đầu tư và Giấy phép điều chỉnh. Trường hợp khi đăng ký lại, doanh nghiệp có yêu cầu điều chỉnh các nội dung liên quan đến đăng ký kinh doanh và dự án đầu tư, thì trong hồ sơ trên 4. còn bao gồm các tài liệu mà pháp luật quy định tương ứng với nội dung điều chỉnh. Số bộ hồ sơ: 1 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Bản đăng ký lại doanh nghiệp và dự án Quyết định số 1088/2006/QĐ- 1. đầu tư BK... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
  4. Phụ lục I-13 Bản đăng ký lại doanh nghiệp và dự án đầu tư (đối với trường hợp đăng ký lại của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 01/7/2006) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BẢN ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP [01] Kính gửi: [02] Nhà đầu tư: Đang thực hiện dự án đầu tư…….theo Giấy phép đầu tư (số, ngày, nơi cấp) Đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp với nội dung sau: (Ghi nội dung liên quan quy định tại Giấy phép đầu tư, các Giấy phép điều chỉnh đã cấp hoặc các đề nghị điều chỉnh, bổ sung nếu có trong các mục dưới đây) I. Đăng ký chuyển đổi doanh nghiệp
  5. [03] 1. Tên doanh nghiệp: [04] 2. Địa chỉ trụ sở chính: [05] Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có) [06] 3. Loại hình doanh nghiệp đăng ký chuyển đổi: [07] 4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: [08] 5. Ngành, nghề kinh doanh: [09] 6. Vốn của doanh nghiệp: [10] 7. Vốn pháp định: II. Đăng ký lại dự án đầu tư [11] 1. Tên dự án đầu tư: [12] 2. Địa điểm thực hiện dự án: ; Diện tích đất dự kiến sử dụng: [13] 3. Mục tiêu và quy mô của dự án: [14] 4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:
  6. [15] Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án [16] 5. Thời hạn hoạt động: [17] 6. Tiến độ thực hiện dự án: [18] 7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư: III. Các nhà đầu tư cam kết: 1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; 2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư. ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... [19] NHÀ ĐẦU TƯ [20] Hồ sơ kèm theo:
nguon tai.lieu . vn