Xem mẫu

  1. Thủ tục đăng ký kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp Thông tin Lĩnh vực thống kê:Sở hữu trí tuệ Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục Sở hữu trí tuệ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không phân cấp Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Sở hữu trí tuệ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:15 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định Phí kiểm tra nghiệp vụ đại diện 240.000 Thông tư số 1. sở hữu công nghiệp (mỗi môn) đồng 22/2009/TT-BTC n... Phí phúc tra kiểm tra kết quả 120.000 Thông tư số 2. nghiệp vụ đại diện sở hữu công đồng 22/2009/TT-BTC n... nghiệp (mỗi môn) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Thông báo kết quả kiểm tra. Các bước Tên bước Mô tả bước Hồ sơ đăng ký có thể được nộp trực tiếp hoặc qua bưu Tiếp nhận 1. điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn hồ sơ phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.
  3. Tên bước Mô tả bước Trường hợp hồ sơ có đủ tài liệu theo quy định và người đăng ký đáp ứng đủ điều kiện tham dự kiểm tra, Cục Sở Xử lý hồ 2. hữu trí tuệ thông báo cho người nộp hồ sơ về việc người sơ đó đủ điều kiện tham dự kỳ kiểm tra, đồng thời thông báo cụ thể về thời gian, địa điểm, lịch kiểm tra. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Tờ khai (02 tờ theo mẫu); 2. Bản sao bằng tốt nghiệp đại học; Tài liệu chứng minh đã được đào tạo về pháp luật sở hữu công nghiệp 3. hoặc đã có kinh nghiệm trong hoạt động này; 4. 02 ảnh 3x4;
  4. Thành phần hồ sơ 5. Chứng từ nộp phí kiểm tra. Số bộ hồ sơ: 01 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Tờ khai đăng ký tham dự kiểm tra nghiệp vụ Quyết định 17/2006/QĐ- 1. đại diện sở hữu công nghiệp BKHCN n... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Điều kiện tham dự kỳ kiểm tra nghiệp vụ đại diện Luật Sở hữu trí 1. sở hữu công nghiệp: tuệ - Là công dân Việt Nam, có năng lực hành vi dân
  5. Nội dung Văn bản qui định sự đầy đủ; - Thường trú tại Việt Nam; - Có bằng tốt nghiệp đại học; - Trực tiếp làm công tác pháp luật về sở hữu công nghiệp liên tục từ 5 năm trở nên hoặc trực tiếp làm công tác thẩm định các loại đơn đăng ký sở hữu công nghiệp tại cơ quan quốc gia hoặc quốc tế về sở hữu công nghiệp từ 5 năm trở nên, hoặc tốt nghiệp khoá đào tạo pháp luật về sở hữu công nghiệp được cơ quan có thẩm quyền công nhận; - Không làm việc trong các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về xác lập và bảo đảm thực thi quyền sở hữu công nghiệp. Nghị định số 103/2006/NĐ-CP c...
nguon tai.lieu . vn