Xem mẫu

  1. Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước Thông tin Lĩnh vực thống kê:Hoạt động khoa học và công nghệ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: - Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia; - Cơ quan đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở do các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước và cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị, chính trị xã hội chỉ định hoặc uỷ quyền; - Cơ quan đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, thành phố và cấp cơ sở do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ định hoặc uỷ quyền. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
  2. - Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia; - Cơ quan đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở do các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước và cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị, chính trị xã hội chỉ định hoặc uỷ quyền; - Cơ quan đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, thành phố và cấp cơ sở do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ định hoặc uỷ quyền. Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp hồ sơ đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và 1. công nghệ
  3. Tên bước Mô tả bước Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ 2. khoa học và công nghệ Hồ sơ Thành phần hồ sơ 01 báo cáo chính về kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ 1. và các báo cáo, tư liệu liên quan khác (nếu có); 01 văn bản chứng nhận kết quả đã được thẩm định của cơ quan quản lý 2. nhà nước về khoa học và công nghệ có thẩm quyền. Số bộ hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
  4. Nội dung Văn bản qui định Cơ quan đăng ký có quyền từ chối tiếp nhận, đăng ký các kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ vi phạm Điều 8 Luật Khoa học Nghị định số và công nghệ và Điều 6 Nghị định số 1. 159/2004/NĐ-CP 159/2004/NĐ-CP về hoạt động thông tin khoa c... học và công nghệ và thông báo bằng văn bản lý do từ chối cho tổ chức, cá nhân đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
nguon tai.lieu . vn