Xem mẫu

  1. Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, thành phố và cấp cơ sở trong phạm vi địa phương Thông tin Lĩnh vực thống kê:Hoạt động khoa học và công nghệ Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cơ quan đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, thành phố và cấp cơ sở do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ định hoặc uỷ quyền. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, thành phố và cấp cơ sở do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ định hoặc uỷ quyền. Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: - 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.; - Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan đăng ký thông báo bằng văn bản tới tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.; Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày đề nghị bổ sung hồ sơ, cơ quan đăng ký không nhận được hồ sơ bổ sung hợp lệ thì có quyền từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký. TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp hồ sơ đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công 1. nghệ. Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa 2. học và công nghệ. Hồ sơ Thành phần hồ sơ - 01 Phiếu đăng ký kết quả (theo mẫu). Mỗi nhiệm vụ khoa học và công nghệ 1. phải có một Phiếu đăng ký kết quả riêng; 01 bản chính hoặc bản sao y bản chính Biên bản họp Hội đồng nghiệm thu 2. chính thức nhiệm vụ khoa học và công nghệ; 3. Các kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc diện đăng ký: báo cáo tổng kết, báo cáo chuyên đề, báo cáo nhánh, phụ lục tổng hợp số liệu
  3. Thành phần hồ sơ điều tra, khảo sát; phiếu mô tả quy trình công nghệ (theo mẫu) và giải pháp kỹ thuật; bản đồ; bản vẽ; ảnh; băng hình, đĩa hình. Lưu ý: Các kết quả dạng giấy phải đóng bìa cứng, đồng thời phải kèm theo bản điện tử ghi trên đĩa mềm hoặc đĩa quang; các tư liệu điện tử không được đặt mật khẩu. Chứng từ xác nhận nộp đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp (nếu 4. có). Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Phiếu đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa Quyết định số 1. học và công nghệ 03/2007/QĐ-BKHC... Quyết định số 2. Phiếu mô tả công nghệ 03/2007/QĐ-BKHC...
  4. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được cơ Quyết định số quan quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ công 1. 03/2007/QĐ- nhận, tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ BKHC... khoa học và công nghệ phải đăng ký kết quả tại Cơ quan đăng ký. Đối với các kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp: + Kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp trước khi Quyết định số được cơ quan quản lý nhiệm vụ khoa học và công 2. 03/2007/QĐ- nghệ công nhận: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể BKHC... từ ngày kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được cơ quan quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ công nhận, tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ phải đăng ký kết quả tại Cơ quan đăng ký. + Kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
  5. Nội dung Văn bản qui định đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp sau khi được cơ quan quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ công nhận, phải đăng ký kết quả tại Cơ quan đăng ký trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ khi nộp đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, nhưng không muộn hơn 60 ngày làm việc kể từ khi được cơ quan quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ công nhận. Tổ chức, cá nhân đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ Quyết định số khoa học và công nghệ có trách nhiệm xác định độ 3. 03/2007/QĐ- bảo mật thông tin của kết quả thực hiện nhiệm vụ BKHC... khoa học và công nghệ theo quy định hiện hành.
nguon tai.lieu . vn