Xem mẫu

  1. Thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp Thông tin Lĩnh vực thống kê:Sở hữu trí tuệ Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục Sở hữu trí tuệ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không phân cấp Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Sở hữu trí tuệ Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:02 tháng kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ (không bao gồm thời gian dành cho người nộp hồ sơ sửa chữa thiếu sót) Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 120.000 Thông tư số 1. Lệ phí nộp hồ sơ đăng ký hợp đồng đồng 22/2009/TT-BTC n... chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định (mỗi đối tượng) Phí thẩm định hồ sơ đăng ký hợp đồng 180.000 Thông tư số 2. chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp đồng 22/2009/TT-BTC n... (mỗi đối tượng) Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký 150.000 Thông tư số 3. hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu đồng 22/2009/TT-BTC n... công nghiệp Lệ phí đăng bạ Giấy chứng nhận đăng 120.000 Thông tư số 4. ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu đồng 22/2009/TT-BTC n... công nghiệp Lệ phí công bố Quyết định cấp Giấy 120.000 Thông tư số 5. chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển đồng 22/2009/TT-BTC n... giao quyền sở hữu công nghiệp Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận Quyết định hành chính
  3. Các bước Tên bước Mô tả bước Hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công Tiếp nhận hồ sơ nghiệp có thể nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tới trụ sở 1. đăng ký Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. - Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp; Trường hợp hồ - Ghi nhận việc chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp sơ đăng ký vào Sổ đăng ký quốc gia về chuyển giao quyền sở hữu 2. không có thiếu công nghiệp; sót - Công bố quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp trên Công báo sở hữu công nghiệp. - Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định từ chối đăng ký hợp đồng, nêu rõ các thiếu sót của hồ sơ để người nộp hồ Trường hợp hồ sơ sửa chữa các thiếu sót hoặc có ý kiến phản hồi về dự 3. sơ đăng ký có định từ chối đăng ký hợp đồng; thiếu sót - Ra thông báo từ chối đăng ký hợp đồng nếu người nộp hồ sơ không sửa chữa hoặc sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối
  4. Tên bước Mô tả bước không xác đáng về dự định từ chối đăng ký hợp đồng trong thời hạn đã được ấn định. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Tờ khai (02 tờ theo mẫu); 2. 02 bản hợp đồng; 3. Bản gốc văn bằng bảo hộ; Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu về việc chuyển nhượng quyền sở 4. hữu công nghiệp (nếu quyền sở hữu công nghiệp thuộc sở hữu chung); 5. Giấy uỷ quyền (nếu nộp hồ sơ thông qua đại diện); 6. Chứng từ nộp lệ phí.
  5. Số bộ hồ sơ: 01 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Tờ khai đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền Thông tư số 01/2007/TT- 1. sở hữu công nghiệp BKHCN... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn