Xem mẫu

  1. Thủ tục đăng ký hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ Thông tin Lĩnh vực thống kê:Khoa học và Công nghệ, Hoạt động khoa học và công nghệ Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Khoa học và Công nghệ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ Khoa học và Công nghệ Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Mở; phụ thuộc vào việc tổ chức các Hội đồng ngành. Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hỗ trợ Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Thông báo trên Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo Danh mục các lĩnh các phương tiện vực nghiên cứu khoa học và công nghệ thuộc những
  2. Tên bước Mô tả bước thông tin đại ngành nghề Nhà nước ưu tiên khuyến khích doanh nghiệp chúng thực hiện và thời hạn nộp đơn đề nghị Nhà nước hỗ trợ kinh phí nghiên cứu khoa học trên Báo Nhân dân, Báo Khoa học và phát triển, Chương trình VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các trang tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ. Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại trụ sở Bộ Khoa học và Công Doanh nghiệp nghệ. Hồ sơ không đủ thủ tục sẽ được thông báo lại cho 2. nộp hồ sơ doanh nghiệp chậm nhất là 7 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ. Bộ thành lập các Hội đồng thẩm định chuyên ngành để xem xét, lựa chọn đề tài nghiên cứu khoa học và công Hội đồng thẩm nghệ của doanh nghiệp. Đối với đề tài cần làm rõ thêm nội 3. định dung theo kiến nghị của Hội đồng, Bộ thông báo lại cho doanh nghiệp để bổ sung hồ sơ trước khi xem xét, quyết định. Bộ ra quyết định về danh mục các đề tài nghiên cứu của Ra quyết định 4. doanh nghiệp được hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí và thông về việc hỗ trợ báo cho doanh nghiệp
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét hỗ trợ kinh phí nghiên cứu 1. khoa học; 2. Đề cương nghiên cứu khoa học. Số bộ hồ sơ: 02 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đề hỗ trợ kinh phí nghiên cứu khoa Thông tư liên tịch của Bộ 1. học Kho... Thông tư liên tịch của Bộ 2. Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học Kho...
  4. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp tối đa không quá 30% tổng kinh phí thực hiện đề tài nghiên cứu tạo ra công Thông tư liên tịch 1. nghệ mới thuộc những ngành nghề Nhà nước ưu tiên của Bộ Kho... khuyến khích do doanh nghiệp thực hiện hoặc phối hợp với các cơ quan khoa học thực hiện. Danh mục lĩnh vực khoa học và công nghệ Nhà nước ưu tiên khuyến khích doanh nghiệp thực hiện: + Nghiên cứu tạo ra sản phẩm mới nhằm xuất khẩu, hoặc thay thế nhập khẩu, vật liệu mới, vật liệu quí hiếm, vật liệu có tính năng đặc biệt. + Nghiên cứu tạo ra công nghệ mới về sinh học nhằm Thông tư liên tịch 2. sản xuất các loại giống cây trồng vật nuôi, thuốc chữa của Bộ Kho... bệnh cho người, vật nuôi, cây trồng có chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn quốc tế và có hiệu quả kinh tế cao. + Nghiên cứu tạo ra dây chuyền công nghệ đạt trình độ tiên tiến, công nghệ sản xuất linh kiện bộ phận có kỹ thuật cao. + Nghiên cứu tạo ra công nghệ sản xuất sử dụng ít nhiên liệu, nguyên liệu, vật liệu so với công nghệ hiện
  5. Nội dung Văn bản qui định có. + Nghiên cứu công nghệ xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường, công nghệ xử lý chế biến chất thải rắn, chất lỏng, khí.
nguon tai.lieu . vn