Xem mẫu

  1. Thủ tục đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ giám định sở hữu công nghiệp Thông tin Lĩnh vực thống kê:Sở hữu trí tuệ Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục Sở hữu trí tuệ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không phân cấp Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Sở hữu trí tuệ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:15 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định Phí kiểm tra nghiệp vụ giám định 240.000 Thông tư số 1. sở hữu công nghiệp (mỗi môn) đồng 22/2009/TT-BTC n... Phí phúc tra kết quả kiểm tra 150.000 Thông tư số 2. nghiệp vụ đại diện sở hữu công đồng 22/2009/TT-BTC n... nghiệp (mỗi môn) Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Thông báo kết quả kiểm tra Các bước Tên bước Mô tả bước Tiếp nhận Hồ sơ đăng ký có thể được nộp trực tiếp hoặc qua bưu 1. hồ sơ điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn
  3. Tên bước Mô tả bước phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. - Trường hợp hồ sơ có đủ tài liệu theo quy định và người đăng ký đáp ứng đủ điều kiện tham dự kiểm tra, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo chấp nhận hồ sơ, trong đó nêu rõ kế hoạch kiểm tra; - Trường hợp hồ sơ có thiếu sót hoặc người đăng ký không đáp ứng đủ điều kiện tham dự kiểm tra, Cục trưởng Cục sở Xử lý hồ 2. hữu trí tuệ ra thông báo dự định từ chối chấp nhận hồ sơ sơ để người đăng ký sửa chữa hoặc có ý kiến phản đối. Nếu người đăng ký không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng thì Cục trưởng Cục sở hữu trí tuệ ra thông báo chính thức từ chối chấp nhận hồ sơ (có nêu rõ lý do).
  4. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Tờ khai (02 tờ theo mẫu); 2. Bản sao bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học (có chứng thực); 3. Giấy xác nhận quá trình công tác; 4. 02 ảnh 3x4; 5. Chứng từ nộp phí kiểm tra. Số bộ hồ sơ: 01 bộ
  5. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Tờ khai đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ Thông tư 04/2009/TT- 1. giám định sở hữu công nghiệp BKHCN ngà... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn