Xem mẫu

  1. Thủ tục đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc Thông tin Lĩnh vực thống kê:Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Bộ, ngành liên quan đến lĩnh vực đầu tư của dự án. Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Các bên tham gia Hợp đồng hợp tác kinh doanh nộp hồ sơ theo
  2. Tên bước Mô tả bước quy định tại Phòng Hỗ trợ đầu tư - Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc; chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung hồ sơ đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chuyên viên Phòng Hỗ trợ đầu tư - Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa lạc xem xét; trình Lãnh đạo Ban các ý kiến về việc 2. đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư; dự thảo Giấy chứng nhận đầu tư trình Trưởng Ban ký duyệt; trao Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư. Nếu từ chối hoặc có yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì thông báo rõ lý do với doanh nghiệp bằng văn bản. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Văn bản đề nghị đổi Giấy chứng nhận đầu tư do các bên tham gia Hợp đồng 1. hợp tác kinh doanh ký; 2. Bản sao hợp lệ Giấy phép đầu tư và các Giấy phép điều chỉnh.
  3. Thành phần hồ sơ Trường hợp các bên tham gia Hợp đồng hợp tác kinh doanh có yêu cầu điều chỉnh các nội dung liên quan đến dự án đầu tư và Hợp đồng hợp tác kinh 3. doanh thì trong hồ sơ còn bao gồm các tài liệu mà pháp luật về đầu tư quy định tương ứng với yêu cầu điều chỉnh. Số bộ hồ sơ: 1 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Phụ lục I-14: Bản đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp đổi Giấy chứng nhận đầu tư Quyết định số 1. của các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh 1088/2006/QĐ-BK... được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 1/7/2006) Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
  4. Phụ lục I-14 Bản đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 01/7/2006) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BẢN ĐĂNG KÝ ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ [01] Kính gửi: [02] Các Bên hợp doanh : Đang thực hiện dự án đầu tư….. theo Giấy phép đầu tư (số, ngày, nơi cấp) Đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư với nội dung sau: (Ghi nội dung liên quan quy định tại Giấy phép đầu tư, các Giấy phép điều chỉnh đã cấp hoặc các đề nghị điều chỉnh, bổ sung nếu có trong các mục dưới đây) [11] 1. Tên dự án đầu tư: [12] 2. Địa điểm thực hiện dự án: ; Diện tích đất sử dụng: [13] 3. Mục tiêu và quy mô của dự án: [14] 4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: [15] Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án [16] 5. Thời hạn hoạt động của dự án: [17] 6. Tiến độ thực hiện dự án: [19] 7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư: 8. Các nhà đầu tư cam kết: a) Về tính chính xác của nội dung hồ sơ đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư;
  5. b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư. ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... [19] NHÀ ĐẦU TƯ [20] Hồ sơ kèm theo:
nguon tai.lieu . vn