Xem mẫu

  1. Thủ tục đăng ký đề nghị tài trợ tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế tại Việt Nam Thông tin Lĩnh vực thống kê:Khoa học và Công nghệ, Hoạt động khoa học và công nghệ Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan điều hành Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Trong vòng 3 tháng kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định tài trợ Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp hồ sơ cho 1. Tổ chức khoa học và công nghệ nộp hồ sơ đăng ký đề nghị Quỹ tài trợ tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế tại Việt
  2. Tên bước Mô tả bước Nam cho Quỹ Tổ chức đánh 2. Quỹ tiếp nhận và tổ chức đánh giá xét chọn hồ sơ giá, xét chọn Thông báo về Quỹ thông báo Quyết định tài trợ trực tiếp cho tổ chức có 3. việc tài trợ hồ sơ được chấp nhận tài trợ Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị tài trợ của cơ quan, tổ chức chủ trì; 2. Quyết định cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo của cấp có thẩm quyền Dự toán kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, trong đó dự toán chi tiết chi phí 3. ăn ở cho chuyên gia nước ngoài có báo cáo trình bày tại hội nghị, hội thảo
  3. Thành phần hồ sơ Danh sách và lý lịch khoa học của các chuyên gia nước ngoài sẽ trình bày 4. báo cáo tại hội nghị, hội thảo Báo cáo khoa học của các chuyên gia nước ngoài sẽ trình bày tại hội nghị, 5. hội thảo (bản tiếng Anh) Số bộ hồ sơ: 01 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đề nghị tài trợ của cơ quan, tổ chức Quyết định số 03/QĐ-HĐQLQ 1. chủ trì của... Dự toán kinh phí tổ chức hội nghị, hội Quyết định số 03/QĐ-HĐQLQ 2. thảo của...
  4. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Quyết định số Hồ sơ đề nghị tài trợ phải được gửi đến Quỹ chậm 1. 03/QĐ-HĐQLQ nhất 3 tháng trước ngày khai mạc hội nghị, hội thảo. của... Quyết định cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo của cấp có thẩm quyền và các báo cáo khoa học của Quyết định số chuyên gia nước ngoài sẽ trình bày tại hội nghị, hội 2. 03/QĐ-HĐQLQ thảo (bản tiếng Anh) có thể gửi muộn hơn nhưng của... không dưới 1 tháng trước ngày khai mạc hội nghị, hội thảo Quỹ không tiến hành xem xét các hồ sơ đề nghị tài Quyết định số trợ của tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định quản 3. 03/QĐ-HĐQLQ lý của Quỹ, vi phạm các quy định của pháp luật có của... liên quan
nguon tai.lieu . vn