Xem mẫu

  1. Thủ tục đăng ký đề nghị tài trợ thực tập, hợp tác nghiên cứu ngắn hạn ở nước ngoài Thông tin Lĩnh vực thống kê:Khoa học và Công nghệ, Hoạt động khoa học và công nghệ Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan điều hành Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Trong vòng 03 tháng kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định tài trợ Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp hồ sơ tới 1. Nhà khoa học, nghiên cứu sinh nộp hồ sơ đăng ký đề Quỹ nghị tài trợ thực tập, hợp tác nghiên cứu ngắn hạn tại các
  2. Tên bước Mô tả bước phòng thí nghiệm, tổ chức khoa học ở nước ngoài. Quỹ tổ chức đánh 2. giá, xét chọn hồ Quỹ tiếp nhận và tổ chức đánh giá xét chọn hồ sơ. sơ Thông báo về Quỹ thông báo Quyết định tài trợ trực tiếp cho cá nhân 3. việc tài trợ có hồ sơ được chấp nhận tài trợ. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị tài trợ có xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi công tác; 2. Thư giới thiệu của 02 giáo sư Việt Nam có cùng chuyên ngành khoa học; Thư mời hợp tác nghiên cứu khoa học hoặc chấp nhận hướng dẫn nghiên cứu 3. sinh tại phòng thí nghiệm, tổ chức khoa học là nơi làm việc của giáo sư nước ngoài có cùng chuyên ngành khoa học;
  3. Thành phần hồ sơ Thuyết minh đề cương nghiên cứu của đề tài và kế hoạch thực hiện các nội 4. dung nghiên cứu tại phòng thí nghiệm, tổ chức khoa học ở nước ngoài được giáo sư nước ngoài chấp thuận; 5. Lý lịch khoa học của người nộp đơn đề nghị tài trợ; Dự toán kinh phí xin tài trợ của Quỹ, trong đó nêu rõ các khoản chi phí được 6. phía nước ngoài cam kết tài trợ (nếu có). Số bộ hồ sơ: 01 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn đề nghị tài trợ Quyết định số 03/QĐ-HĐQLQ của... 2. Thư giới thiệu Quyết định số 03/QĐ-HĐQLQ của... 3. Lý lịch khoa học Quyết định số 03/QĐ-HĐQLQ của...
  4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 4. Dự toán kinh phí xin tài trợ Quyết định số 03/QĐ-HĐQLQ của... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia xem xét, tài trợ thực tập, hợp tác nghiên cứu ngắn hạn Quyết định số (dưới 6 tháng) của nhà khoa học, nghiên cứu sinh 1. 03/QĐ-HĐQLQ đang thực hiện đề tài do Quỹ tài trợ tại các tổ chức của... khoa học, phòng thí nghiệm ở nước ngoài mà trong nước chưa có đủ điều kiện để thực hiện. Hồ sơ đề nghị tài trợ phải được gửi đến Quỹ chậm Quyết định số 2. nhất là 3 tháng trước ngày bắt đầu thực hiện nghiên 03/QĐ-HĐQLQ cứu ở nước ngoài. của...
  5. Nội dung Văn bản qui định Quỹ không tiến hành xem xét các hồ sơ đề nghị tài Quyết định số trợ của tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định quản lý 3. 03/QĐ-HĐQLQ của Quỹ, vi phạm các quy định của pháp luật có liên của... quan.