Xem mẫu

  1. Thủ tục đăng ký đề nghị tài trợ tham dự hội nghị, hội thảo khoa học ở nước ngoài Thông tin Lĩnh vực thống kê:Khoa học và Công nghệ, Hoạt động khoa học và công nghệ Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan điều hành Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Trong vòng 2 tháng kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định tài trợ Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Nộp hồ sơ tới Nhà khoa học nộp hồ sơ đăng ký đề nghị tài trợ tham dự
  2. Tên bước Mô tả bước Quỹ và trình bày báo cáo khoa học tại hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế tổ chức ở nước ngoài cho Quỹ Quỹ tổ chức 2. đánh giá, xét Quỹ tiếp nhận và tổ chức đánh giá xét chọn hồ sơ chọn Thông báo về Quỹ thông báo Quyết định tài trợ trực tiếp cho cá nhân có 3. việc tài trợ hồ sơ được chấp nhận tài trợ Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị tài trợ có xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi công tác; Thông báo của Ban tổ chức kèm theo địa chỉ trang web giới thiệu về hội 2. nghị, hội thảo; 3. Thư mời tham dự và trình bày báo cáo khoa học tại hội nghị, hội thảo;
  3. Thành phần hồ sơ 4. Báo cáo khoa học sẽ trình bày tại hội nghị, hội thảo; 5. Lý lịch khoa học của người nộp đơn đề nghị tài trợ; Dự toán kinh phí đề nghị Quỹ tài trợ, trong đó nêu rõ các khoản chi phí được 6. Ban tổ chức hội nghị, hội thảo hoặc các tổ chức khác cam kết tài trợ (nếu có). Số bộ hồ sơ: 01 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Quyết định số 03/QĐ-HĐQLQ 1. Đơn đề nghị tài trợ của... Lý lịch khoa học của người nộp đơn đề Quyết định số 03/QĐ-HĐQLQ 2. nghị tài trợ của... Quyết định số 03/QĐ-HĐQLQ 3. Dự toán kinh phí đề nghị Quỹ tài trợ của...
  4. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Hồ sơ đề nghị tài trợ phải được gửi đến Quỹ chậm Quyết định số 03/QĐ- 1. nhất là 2 tháng trước ngày khai mạc hội nghị, hội HĐQLQ của... thảo. Nhà khoa học nộp hồ sơ đăng ký đề nghị tài trợ phải đã hoặc đang thực hiện đề tài nghiên cứu do Quỹ tài Quyết định số 03/QĐ- 2. trợ, nhà khoa học trẻ (không quá 35 tuổi, có thể HĐQLQ của... không thực hiện đề tài do Quỹ tài trợ). Quỹ không tiến hành xem xét các hồ sơ đề nghị tài trợ của tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định quản Quyết định số 03/QĐ- 3. lý của Quỹ, vi phạm các quy định của pháp luật có HĐQLQ của... liên quan.