Xem mẫu

  1. Thủ tục đăng ký đề nghị tài trợ công bố công trình khoa học Thông tin Lĩnh vực thống kê:Khoa học và Công nghệ, Hoạt động khoa học và công nghệ Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan điều hành Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Trong vòng 3 tháng kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định tài trợ
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Nhà khoa học nộp hồ sơ đăng ký đề nghị tài trợ 1. Nộp hồ sơ tới Quỹ công bố công trình khoa học cho Quỹ. Quỹ tổ chức đánh Quỹ tiếp nhận và tổ chức đánh giá xét chọn hồ 2. giá, xét chọn sơ. Thông báo về việc Quỹ thông báo Quyết định tài trợ trực tiếp cho cá 3. tài trợ nhân có hồ sơ được chấp nhận tài trợ. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị tài trợ; 2. Bản thảo công trình khoa học;
  3. Thành phần hồ sơ Giấy xác nhận của Ban biên tập tạp chí quốc tế chấp thuận đăng tải 3. công trình khoa học hoặc Giấy xác nhận đồng ý cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của cơ quan có thẩm quyền; Đối với đề nghị tài trợ xuất bản sách chuyên khảo là kết quả của đề tài, dự án khoa học và công nghệ thì phải có 01 Giấy xác nhận về công bố 4. trên các tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế có uy tín, hoặc bằng sáng chế, hoặc kết quả đánh giá nghiệm thu chính thức đạt mức xuất sắc của Hội đồng khoa học; Các chứng từ chi trả phí công bố công trình khoa học (trường hợp nhà 5. khoa học đã tự chi trả các chi phí công bố kết quả nghiên cứu); 6. Lý lịch khoa học của tác giả, tập thể tác giả. Số bộ hồ sơ: 01 bộ
  4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Quyết định số 03/QĐ-HĐQLQ 1. Đơn đề nghị tài trợ của... Lý lịch khoa học của tác giả, tập thể Quyết định số 03/QĐ-HĐQLQ 2. tác giả của... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia xem xét, tài trợ công bố kết quả nghiên cứu trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín; đăng ký Quyết định số 1. quyền sở hữu trí tuệ; xuất bản công trình khoa 03/QĐ-HĐQLQ học có giá trị cao về khoa học và thực tiễn, là của... kết quả của đề tài/dự án do Quỹ hoặc nguồn ngân sách khác của Nhà nước tài trợ.
  5. Nội dung Văn bản qui định Quỹ không tiến hành xem xét các hồ sơ đề nghị Quyết định số tài trợ của tổ chức, cá nhân vi phạm các quy 2. 03/QĐ-HĐQLQ định quản lý của Quỹ, vi phạm các quy định của của... pháp luật có liên quan.