Xem mẫu

  1. Thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (gắn với thành lập doanh nghiệp) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc Thông tin Lĩnh vực thống kê:Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Thủ tướng Chính phủ, Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hoà Lạc Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Bộ, Ngành liên quan đến lĩnh vực đầu tư của dự án Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp hồ sơ Nhà đầu tư nộp Hồ sơ đăng ký đầu tư và Hồ sơ đăng ký kinh 1. đăng ký đầu doanh tại Phòng Hỗ trợ đầu tư - Ban quản lý Khu Công nghệ tư cao Hòa Lạc Chuyên viên Phòng Hỗ trợ đầu tư (được phân công theo dõi Tiếp nhận hồ 2. dự án) tiếp nhận hồ sơ; viết 02 Giấy biên nhận (01 bản trao sơ cho cho nhà đầu tư; 01 bản lưu cùng hồ sơ). Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Hồ sơ hợp lệ, Chuyên viên Phòng Hỗ trợ đầu tư (được phân công theo dõi dự án) thực hiện các công việc sau: - Kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ đăng ký đầu tư, Hồ sơ đăng ký kinh doanh (đối với trường hợp thành lập tổ chức kinh tế gắn với dự án đầu tư). Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, thông 3. Xử lý hồ sơ báo cho nhà đầu tư biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ dự án đầu tư ; - Trình Lãnh đạo Ban xem xét dự án, quyết định; - Gửi hồ sơ dự án lấy ý kiến các Phòng chức năng; Tổng hợp, lập Tờ trìnhLãnh đạo Ban; - Dự thảo nội dung Giấy chứng nhận đầu tư trình Lãnh đạo Ban ký chính thức;
  3. Tên bước Mô tả bước - Tổ chức trao Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư. Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Chuyên viên Phòng Hỗ trợ đầu tư - Ban quản lý Sao gửi Giấy Khu Công nghệ cao Hòa Lạc sao gửi Giấy chứng nhận đầu tư 4. chứng nhận đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, đầu tư Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ quản lý ngành có liên quan. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Bản đăng ký đầu tư (Phụ lục I-1 hoặc I-2 hoặc I-3 - Quyết định 1. 1088/2006/QĐ-BKH về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại VN) Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp theo 2. quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan Số bộ hồ sơ: 04 (bộ) trong đó có 01 (bộ) gốc
  4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Phụ lục I-3: Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng Quyết định số 1. nhận đầu tư (đối với trường hợp không gắn với 1088/2006/QĐ-BK... thành lập doanh nghiệp hoặc Chi nhánh) Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại 2. hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về Luật Doanh nghiệp doanh nghiệp và pháp luật có liên quan NGHỊ ĐỊNH SỐ 139/2007/NĐ-CP N... Thông tư 03/2006/TT- BKH của B...
  5. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Quyết định số 1. Đạt tiêu chí dự án sản xuất sản phẩm công nghệ cao 27/2006/QĐ-BKHC... Dự án thuộc danh mục công nghệ cao và sản phẩm công nghệ cao được ưu tiên, khuyến khích phát triển 2. theo Quyết định của TTg Chính phủ (đang soạn thảo) Suất đầu tư 10 triệu USD/ha đối với Khu công 3. nghiệp công nghệ cao Sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả theo Thông báo 86/TB-VPCP 23/4/2007 thông báo kết 4. luận của TTCP tại cuộc họp bàn biện pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng Khu CNC Hòa Lạc
nguon tai.lieu . vn