Xem mẫu

  1. Thủ tục đăng ký chủ trì thực hiện dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp . Thông tin Lĩnh vực thống kê:Sở hữu trí tuệ Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Văn phòng Chương trình Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không phân cấp Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Chương trình Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Các Hiệp hội, Hội ngành nghề liên quan Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: - Thời gian nộp hồ sơ: 02 tháng (kể từ khi có thông báo của Bộ Khoa học và Công nghệ); - Phân loại, tổng hợp theo từng dự án: 07 ngày (kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ)
  2. Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước Tiếp nhận hồ sơ đăng ký chủ trì thực hiện dự án: Hồ sơ đăng ký nộp cho Cơ quan quản lý dự án tương ứng (cho Sở Khoa học và 1. Công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - đối với dự án Trung ương ủy quyền cho địa phương quản lý) trong thời hạn do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố Tổ chức các Hội đồng chuyên môn để thẩm định, đánh giá hồ sơ 2. đăng ký chủ trì 3. Tổ chức Hội đồng thẩm định tài chính dự án 4. Trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt tổ chức, cá nhân 5. Ký hợp đồng giao chủ trì và kinh phí cho các tổ chức, cá nhân
  3. Tên bước Mô tả bước 6. Quản lý việc thực hiện dự án theo hợp đồng 7. Tổ chức nghiêm thu kết quả thực hiện dự án đã phê duyệt Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Phiếu đăng ký (theo Mẫu); 2. Thuyết minh dự án (theo Mẫu); Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ trì thực hiện dự án và lý lịch khoa 3. học của chủ nhiệm dự án; Thuyết minh về khả năng chủ trì thực hiện dự án của tổ chức, cá nhân đăng 4. ký chủ trì thực hiện dự án;
  4. Thành phần hồ sơ 5. Giấy xác nhận phối hợp thực hiện dự án (theo Mẫu); Tài liệu chứng minh đã hoàn thành đúng hạn việc thanh quyết toán các dự án 6. đã được Bộ Khoa học và Công nghệ giao chủ trì thực hiện (nếu có); Tài liệu chứng minh khả năng huy động vốn từ nguồn khác (trường hợp kinh 7. phí thực hiện dự án cần huy động từ nguồn khác ngoài nguồn kinh phí của Chương trình). Số bộ hồ sơ: 11 bộ, 01 bộ gốc và 10 bộ sao Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Phiếu đăng ký chủ trì thực hiện dự án thuộc Quyết định số 1. Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của 11/2006/QĐ-BKHC... doanh nghiệp Thuyết minh dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát Quyết định số 2. triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp 11/2006/QĐ-BKHC...
  5. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Giấy xác nhận phối hợp thực hiện dự án thuộc Quyết định số 3. Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của 11/2006/QĐ-BKHC... doanh nghiệp Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định - Tính thống nhất; - Tính bao quát và điển hình; 1. Quyết định số 36/2006/QĐ-TTg... - Tính khả thi; - Tính hiệu quả;
nguon tai.lieu . vn