Xem mẫu

  1. Thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý Thông tin Lĩnh vực thống kê:Sở hữu trí tuệ Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục Sở hữu trí tuệ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không phân cấp Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Sở hữu trí tuệ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Giao dịch điện tử (sau khi có quy định về chữ ký điện tử) Thời hạn giải quyết: - Thẩm định hình thức: 01 tháng từ ngày nhận đơn; - Công bố đơn: 02 tháng từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ; - Thẩm định nội dung đơn: 06 tháng kể từ ngày công bố. Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định 180.000 Thông tư số 22/2009/TT-BTC 1. Lệ phí nộp đơn đồng n... 120.000 Thông tư số 22/2009/TT-BTC 2. Lệ phí công bố đơn đồng n... 420.000 Thông tư số 22/2009/TT-BTC 3. Phí thẩm định nội dung đồng n... Lệ phí cấp Giấy chứng nhận 120.000 Thông tư số 22/2009/TT-BTC 4. đăng ký đồng n... 120.000 Thông tư số 22/2009/TT-BTC 5. Lệ phí đăng bạ đồng n... Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận Quyết định hành chính
  3. Các bước Tên bước Mô tả bước Đơn đăng ký có thể nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tới 1. Tiếp nhận đơn trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức đối với Thẩm định hình 2. đơn, từ đó đưa ra kết luận đơn có được coi là hợp lệ hay thức đơn không. Ra quyết định - Trường hợp đơn hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra thông chấp nhận / từ báo chấp nhận đơn; 3. chối chấp nhận - Trường hợp đơn không hợp lệ, Cục sẽ ra thông báo từ đơn chối chấp nhận đơn. Đơn được coi là hợp lệ sẽ được công bố trên Công báo sở 4. Công bố đơn hữu công nghiệp. Thẩm định nội Đánh giá khả năng được bảo hộ của đối tượng nêu trong 5. dung đơn đơn theo các điều kiện bảo hộ.
  4. Tên bước Mô tả bước - Nếu đối tượng nêu trong đơn không đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ; Ra quyết định - Nếu đối tượng nêu trong đơn đáp ứng được các yêu cầu 6. cấp / từ chối cấp về bảo hộ, và người nộp đơn nộp lệ phí đầy đủ thì Cục Sở Văn bằng bảo hộ hữu trí tuệ sẽ ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ, ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp, và công bố trên Công báo Sở hữu trí tuệ. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Tờ khai ( theo mẫu); 2. Bản mô tả tính chất/chất lượng/danh tiếng của sản phẩm (02 bản); 3. Bản đồ khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý (02 bản); 4. Chứng từ nộp phí, lệ phí.
  5. Số bộ hồ sơ: 01 (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Tờ khai đăng ký chỉ dẫn địa lý Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý của Việt Nam thuộc về Nhà nước: Nhà nước cho phép tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý, tổ chức tập thể đại diện Luật Sở hữu trí 1. cho các tổ chức, cá nhân đó hoặc cơ quan quản lý hành tuệ chính địa phương nơi có chỉ dẫn địa lý thực hiện quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý. Điều kiện bảo hộ đối với chỉ dẫn địa lý: - Sản phẩm Luật Sở hữu trí 2. mang chỉ dẫn địa lý có nguồn gốc địa lý từ khu vực, địa tuệ phương, vùng lãnh thổ hoặc nước tương ứng với chỉ dẫn địa lý; - Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có danh tiếng,
  6. Nội dung Văn bản qui định chất lượng hoặc đặc tính chủ yếu do điều kiện địa lý của khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc nước tương ứng với chỉ dẫn địa lý quyết định.
nguon tai.lieu . vn