Xem mẫu

  1. Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc Thông tin Lĩnh vực thống kê:Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Khoa học và Công nghệ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý Khu công nghệ cao Hoà Lạc Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Bộ, ngành liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 0,15 giá trị nhưng tối đa không Hồ sơ thẩm Quyết định số 1. vượt quá 5.000.000 đ/hồ sơ và tối định 15/2009/QĐ-UB,... thiểu không dưới 100.000 đ/hồ sơ
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định Chứng nhận Quyết định số 2. đăng ký biến 20.000 đ/lần. 10/2009/QĐ-UB,... động Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Người xin đăng ký biến động sử dụng đất nộp hồ sơ cho Ban 1. quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc 2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Các giấy tờ pháp lý khác có liên quan đến việc đăng ký biến 3. động về sử dụng đất
  3. Tên bước Mô tả bước Phòng Quy hoạch xây dựng và Môi trường tiếp nhận hồ sơ; viết 4. 02 Giấy biên nhận (01 bản trao cho cho nhà đầu tư; 01 bản lưu cùng hồ sơ). Sau khi nhận đủ hồ sơ theo quy định Ban quản lý Khu CNC Hoà Lạc gửi hồ sơ đăng ký biến động về sử dụng đất đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. + Trong thời hạn không quá mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thẩm tra hồ sơ, xác nhận vào đơn đăng ký biến động; làm trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp có thay đổi về diện tích thửa đất, trích sao hồ sơ địa chính và gửi kèm theo hồ sơ xin đăng ký biến động đến cơ quan Tài nguyên và Môi trường thành 5. phố Hà Nội; + Trong thời hạn không quá bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan Tài nguyên và Môi trường chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; gửi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã chỉnh lý cho Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc; + Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc trao lại cho người sử dụng đất; + Trường hợp không đủ điều kiện giải quyết thì trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ban quản lý Khu
  4. Tên bước Mô tả bước công nghệ cao Hòa Lạc trả hồ sơ và thông báo rõ lý do cho người nộp hồ sơ. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn xin đăng ký biến động quyền sử dụng đất Dự án đầu tư đối với tổ chức được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo 2. quy định của pháp luật về đầu tư Giấy phép đầu tư, dự án đầu tư đối với người Việt Nam định cư ở nước 3. ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật về đầu tư Các giấy tờ theo quy định của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội đối với hồ sơ đăng ký biến động quyền sử dụng đất nộp tại sở Tài nguyên và Môi 4. trường như: Văn bản giới thiệu địa điểm, bản vẽ chỉ giới đường đỏ, quy hoạch chi tiết xây dựng tổng thể mặt bằng 1/500. Trích lục bản đồ địa chính tỷ lệ 1/500 hoặc 1/2000 được cơ quan thẩm quyền thẩm định và xác nhận.
  5. Thành phần hồ sơ Báo cáo về việc chấp hành pháp luật đất đai của người xin giao đất, thuê đất được cơ quan thẩm quyền xác nhận, thời gian xác minh không quá 15 ngày. Lưu ý: - Hồ sơ phải nộp là hồ sơ bằng tiếng Việt, nếu là tiếng nước ngoài phải dịch 5. sang tiếng Việt và được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. - Hồ sơ phải được đóng quyển, có bìa cứng, đảm bảo công tác lưu trữ lâu dài. Số bộ hồ sơ: 04 (bộ) trong đó có 01 (bộ) gốc Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn đăng ký biến động về sử dụng đất Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT...
  6. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1. Đạt tiêu chí dự án sản xuất sản phẩm công nghệ cao Dự án thuộc danh mục công nghệ cao và sản phẩm công 2. nghệ cao được ưu tiên, khuyến khích phát triển 3. Sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả
nguon tai.lieu . vn