Xem mẫu

  1. Thủ tục công bố lại cảng thuỷ nội địa vùng đón trả hoa tiêu đối với cảng hàng hoá, hành khách tiếp nhận phương tiện thuỷ nước ngoài trong trường hợp quyết định công bố cảng hết hạn Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đường thủy nội địa Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Giao thông vận tải Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Kết cấu hạ tầng. Cơ quan phối hợp (nếu có): không Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Chậm nhất 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện:Tất cả
  2. TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí cấp phép hoạt động 40.000 đồng/ Thông tư số 47/2005/TT- 1. cảng thuỷ nội địa. lần cấp BTC ng... Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến một trong các cơ quan Nộp hồ sơ 1. sau: Chi Cục Đường thuỷ nội địa khu vực, Cảng vụ đề nghị Đường thuỷ nội địa khu vực, Sở Giao thông vận tải. - Chi Cục Đường thuỷ nội địa khu vực, Cảng vụ Đường Giải quyết thuỷ nội địa khu vực tiếp nhận hồ sơ gửi về Cục Đường 2. thủ tục thuỷ nội địa Việt Nam. - Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải thẩm định hồ sơ trình Bộ Giao thông vận tải.
  3. Tên bước Mô tả bước - Bộ Giao thông vận tải xem xét hồ sơ nếu bảo đảm các điều kiện quy định thì công bố lại cảng thuỷ nội địa. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị công bố lại cảng thuỷ nội địa. Số bộ hồ sơ: 03 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Nếu các chỉ tiêu trong quyết định công bố cảng 1. Quyết định số thuỷ nội địa không thay đổi thì trong đơn đề 07/2005/QĐ- nghị ghi rõ tình trạng cảng không thay đổi so với
  4. Nội dung Văn bản qui định hồ sơ đã gửi lần trước.Trường hợp các chỉ tiêu BGTV... nói trên có thay đổi thì Đơn đề nghị công bố lại ghi rõ những thay đổi so với hồ sơ đã nộp lần trước kèm theo các giấy tờ về những thay đổi này (nếu có); Cảng không nằm trong khu vực cấm xây dựng theo quy định của pháp luật phù hợp với quy Quyết định số hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông 2. 07/2005/QĐ- đường thuỷ nội địa, vị trí cảng, bến có địa hình BGTV... thuỷ văn ổn định, phương tiện ra, vào an toàn thuận lợi; Quyết định số Vùng nước cảng, bến không chồng lấn với luồng 3. 07/2005/QĐ- chạy tầu thuyền; BGTV... Công trình cầu cảng đảm bảo điều kiện an toàn, Quyết định số 4. luồng vào cảng, bến (nếu có) phải bảo đảm tiêu 07/2005/QĐ- chuẩn kỹ thuật theo quy định; BGTV...
  5. Nội dung Văn bản qui định Quyết định số Lắp đặt báo hiệu đường thuỷ nội địa theo quy 5. 07/2005/QĐ- định; BGTV... Thiết bị xếp dỡ (nếu có) phải đảm bảo tiêu Quyết định số chuẩn an toàn kỹ thuật và phù hợp với kết cấu 6. 07/2005/QĐ- của cầu cảng hoặc sức chịu lực của công trình BGTV... bến; Đối với cảng chuyên xếp dỡ hàng nguy hiểm, Quyết định số ngoài các điều kiện trên còn phải thực hiện các 7. 07/2005/QĐ- quy định của pháp luật liên quan đối với hàng BGTV... nguy hiểm; Đối với cảng, hành khách phải có cầu cho hành Quyết định số 8. khách lên xuống an toàn, có nhà chờ, nội quy 07/2005/QĐ- cảng, bến và bảng niêm yết giá vé. BGTV...