Xem mẫu

  1. Thủ tục công bố lại cảng thuỷ nội địa đối với cảng hàng hoá, hành khách thuộc đường thuỷ nội địa quốc gia, đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa quốc gia không tiếp nhận phương tiện thuỷ nước ngoài trong trường hợp đầu tư xây dựng bổ sung để nâng cao khả năng thông qua hoặc tiếp nhận được loại phương tiện lớn hơn Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đường thủy nội địa Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Pháp chế vận tải và An toàn giao thông Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí cấp phép hoạt 40.000 đồng/ Thông tư số 47/2005/TT- 1. động cảng thuỷ nội địa lần cấp BTC ng... Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Chi Cục Đường thuỷ nội Nộp hồ sơ 1. địa khu vực hoặc Cảng vụ Đường thuỷ nội địa khu vực đề nghị nơi có cảng. - Chi Cục Đường thuỷ nội địa khu vực hoặc Cảng vụ Đường thuỷ nội địa khu vực tiếp nhận hồ sơ trình Cục Giải quyết Đường thuỷ nội địa Việt Nam. 2. thủ tục - Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam xem xét nếu thoả mãn các điều kiện theo quy định thì công bố lại cảng thuỷ nội địa.
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị công bố lại cảng thuỷ nội địa; Bản sao quyết định đầu tư xây dựng cảng của cấp có thẩm quyền theo 2. quy định của pháp luật về đầu tư; Biên bản nghiệm thu đưa công trình cảng vào sử dụng kèm theo bản vẽ 3. hoàn công mặt bằng, mặt cắt ngang công trình cầu cảng và bình đồ vùng nước cảng 4. Bản sao giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất; Văn bản của đơn vị quản lý đường thuỷ nội địa xác nhận việc hoàn 5. thành lắp đặt báo hiệu đường thuỷ nội địa và hoàn thành việc thanh thải vật chướng ngại hình thành trong quá trình xây dựng cảng; Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương 6. tiện và giấy chứng nhận đăng ký phương tiện của phao nổi (nếu sử dụng phao nổi);
  4. Thành phần hồ sơ Các giấy tờ liên quan đến điều kiện xếp dỡ hàng hoá nguy hiểm theo 7. quy định của pháp luật (nếu cảng chuyên xếp dỡ hàng hoá nguy hiểm). Số bộ hồ sơ: 02 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Cảng không nằm trong khu vực cấm xây dựng theo quy định của pháp luật phù hợp với quy Quyết định số hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông 1. 07/2005/QĐ- đường thuỷ nội địa, vị trí cảng, bến có địa hình BGTV... thuỷ văn ổn định, phương tiện ra, vào an toàn thuận lợi; 2. Quyết định số Vùng nước cảng, bến không chồng lấn với 07/2005/QĐ-
  5. Nội dung Văn bản qui định luồng chạy tầu thuyền; BGTV... Công trình cầu cảng đảm bảo điều kiện an toàn, Quyết định số 3. luồng vào cảng, bến (nếu có) phải bảo đảm tiêu 07/2005/QĐ- chuẩn kỹ thuật theo quy định; BGTV... Quyết định số Lắp đặt báo hiệu đường thuỷ nội địa theo quy 4. 07/2005/QĐ- định; BGTV... Thiết bị xếp dỡ (nếu có) phải đảm bảo tiêu Quyết định số chuẩn an toàn kỹ thuật và phù hợp với kết cấu 5. 07/2005/QĐ- của cầu cảng hoặc sức chịu lực của công trình BGTV... bến; Đối với cảng chuyên xếp dỡ hàng nguy hiểm, Quyết định số ngoài các điều kiện trên còn phải thực hiện các 6. 07/2005/QĐ- quy định của pháp luật liên quan đối với hàng BGTV... nguy hiểm;
  6. Nội dung Văn bản qui định Đối với cảng hành khách phải có cầu cho hành Quyết định số 7. khách lên xuống an toàn, có nhà chờ, nội quy 07/2005/QĐ- cảng, bến và bảng niêm yết giá vé. BGTV...
nguon tai.lieu . vn