Xem mẫu

  1. Thủ tục công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa trên đường thuỷ nội địa quốc gia, đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa quốc gia, đường thuỷ nội địa chuyên dùng đi qua 2 tỉnh trở lên, đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối đường thuỷ nội địa quốc gia với đường thuỷ nội địa địa phương đối với trường hợp cấm hoàn toàn giao thông đường thuỷ trên luồng trong thời gian liên tục dưới 24 giờ Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đường thủy nội địa Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cơ quan Quản lý đường thuỷ nội địa khu vực thuộc Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Không Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
  2. Thời hạn giải quyết:Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Văn bản chấp thuận Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đề nghị đến Cơ quan Quản lý Nộp hồ 1. đường thủy nội địa khu vực thuộc Cục Đường thủy nội địa sơ Việt Nam Cơ quan Quản lý đường thủy nội địa khu vực thuộc Cục Giải 2. Đường thủy nội địa Việt Nam xem xét hồ sơ và có ý kiến quyết bằng văn bản Hồ sơ
  3. Thành phần hồ sơ * Trường hợp thi công công trình: - Văn bản đề nghị xem xét chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa; - Phương án thi công công trình; - Phương án bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa khu vực thi công công trình, bao gồm: + Thuyết minh chung về phương án; 1. + Bản vẽ mặt bằng tổng thể thể hiện phương án bố trí báo hiệu bảo đảm an toàn giao thông, vị trí các trạm điều tiết khống chế, bố trí phương tiện điều tiết khống chế; + Phương án bố trí nhân lực; + Quy chế hướng dẫn phương tiện qua khu vực thi công; + Thời gian thực hiện phương án; + Bảng tổng hợp hạng mục và khối lượng công việc. * Trường hợp tổ chức hoạt động thể thao, lễ hội, diễn tập trên đường 2. thủy nội địa:
  4. Thành phần hồ sơ - Văn bản đề nghị phải nêu rõ địa điểm, thời gian, phạm vi, quy mô tổ chức hoạt động. Số bộ hồ sơ: 01
  5. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không