Xem mẫu

 1. Thủ tục chuyển đổi doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài có từ hai chủ sở hữu trở lên thành Công ty TNHH một thành viên tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc Thông tin Lĩnh vực thống kê:Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu CNC Hoà Lạc Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ, ngành liên quan đến lĩnh vực đầu tư của dự án Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận
 2. Các bước Tên bước Mô tả bước Việc chuyển đổi doanh nghiệp có thể được tiến hành sau 1. khi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đăng ký lại hoặc đồng thời với việc đăng ký lại. Doanh nghiệp đề nghị chuyển đổi nộp hồ sơ theo quy định tại Phòng Hỗ trợ đầu tư - Ban quản lý Khu Công nghệ cao 2. Hòa Lạc và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác về nội dung hồ sơ chuyển đổi doanh nghiệp Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Chuyên viên Phòng Hỗ trợ đầu tư - Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa lạc xem xét; trình Lãnh đạo Ban các ý kiến về việc chuyển đổi doanh nghiệp; dự thảo Giấy 3. chứng nhận đầu tư trình Trưởng Ban ký duyệt; trao Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư. Nếu từ chối hoặc có yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì thông báo rõ lý do với doanh nghiệp bằng văn bản
 3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Văn bản đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp, trong đó nêu rõ nội dung 1. chuyển đổi do đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký; Dự thảo Điều lệ của doanh nghiệp phù hợp với các quy định của pháp 2. luật về doanh nghiệp Quyết định chuyển đổi doanh nghiệp của chủ doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, Hội đồng quản trị doanh nghiệp liên doanh hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty cổ phẩn có vốn đầu tư nước ngoài. Quyết định chuyển đổi doanh nghiệp phải có các nội dung chủ yếu về: tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp chuyển đổi và của doanh nghiệp sau 3. khi chuyển đổi; thời hạn và điều kiện chuyển tài sản, phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của doanh nghiệp chuyển đổi; phương án sử dụng lao động; thời hạn thực hiện chuyển đổi. Quyết định chuyển đổi doanh nghiệp phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động trong doanh nghiệp biết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông qua quyết định.
 4. Thành phần hồ sơ 4. Bản sao hợp lệ Giấy phép đầu tư và các Giấy phép điều chỉnh Số bộ hồ sơ: 04 bộ (trong đó có 01 bộ hồ sơ gốc) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Bản đăng ký chuyển đổi loại hình doanh Quyết định số 1. nghiệp 1088/2006/QĐ-BK... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
 5. BIỂU MẪU 1 STT Yêu cầu, câu hỏi Các lựa chọn, nội dung cần điền, trả lời 1. Số hồ sơ 2. Tên Cơ quan thống kê Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc Chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài do một tổ Tên thủ tục hành chính chức hoặc cá nhân nước ngoài đầu tư thành Công ty trách 3. (TTHC) nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. 4. Lĩnh vực thống kê Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ 1. Việc chuyển đổi doanh nghiệp có thể được tiến hành sau khi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đăng ký lại hoặc đồng thời với việc đăng ký lại. 2. Doanh nghiệp đề nghị chuyển đổi nộp hồ sơ theo quy định tại Phòng Hỗ trợ đầu tư - Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác về nội dung hồ sơ chuyển đổi doanh nghiệp. 3. Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được 5. Trình tự thực hiện hồ sơ hợp lệ, Chuyên viên Phòng Hỗ trợ đầu tư - Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa lạc xem xét; trình Lãnh đạo Ban các ý kiến về việc chuyển đổi doanh nghiệp; dự thảo Giấy chứng nhận đầu tư trình Trưởng Ban ký duyệt; trao Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư. Nếu từ chối hoặc có yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì thông báo rõ lý do với doanh nghiệp bằng văn bản. Trùc tiÕp t¹i Trô së Ban qu¶n lý Khu c«ng nghÖ cao Hßa 6. Cách thức thực hiện L¹c a) Thành phần hồ sơ bao gồm: Văn bản đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp, trong đó nêu rõ nội dung chuyển đổi do đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký; (Phụ lục I -15 - 7. Hồ sơ Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại VN). Dự thảo Điều lệ của doanh nghiệp phù hợp với các quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
 6. Quyết định chuyển đổi doanh nghiệp của chủ doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài. Quyết định chuyển đổi doanh nghiệp phải có các nội dung chủ yếu về: tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp chuyển đổi và của doanh nghiệp sau khi chuyển đổi; thời hạn và điều kiện chuyển tài sản, phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của doanh nghiệp chuyển đổi; phương án sử dụng lao động; thời hạn thực hiện chuyển đổi. Quyết định chuyển đổi doanh nghiệp phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động trong doanh nghiệp biết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông qua quyết định. Bản sao hợp lệ Giấy phép đầu tư và các Giấy phép điều chỉnh. b. Trường hợp chuyển đổi có bổ sung thêm thành viên mới thì trong hồ sơ nói trên còn bao gồm: Đối với thành viên mới là cá nhân: Bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc Chứng thực cá nhân hợp pháp khác. Đối với thành viên mới là pháp nhân: Bản sao Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác của pháp nhân; Quyết định ủy quyền, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền. Đối với thành viên mới là pháp nhân nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Điều lệ phải có chứng thực của cơ quan nơi pháp nhân đó đã đăng ký không quá 3 tháng trước ngày nộp hồ sơ. b) Số lượng hồ sơ: 04 (bộ) trong đó có 01 (bộ) gốc 8. Thời hạn giải quyết 30 ngμy lμm viÖc kÓ tõ ngμy nhËn ®−îc hå s¬ hîp lÖ
 7. a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Thñ t−íng ChÝnh phñ, Ban qu¶n lý Khu c«ng nghÖ cao Hßa L¹c b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc Cơ quan thực hiện phân cấp thực hiện (nếu có): 9. TTHC c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban qu¶n lý Khu c«ng nghÖ cao Hßa L¹c d) Cơ quan phối hợp (nếu có): C¸c Bé, Ngμnh liªn quan ®Õn lÜnh vùc ®Çu t− cña dù ¸n Đối tượng thực hiện Cá nhân x 10. TTHC Tổ chức x Có x Phụ lục I -15: Bản đăng ký chuyển Quyết định đổi loại hình doanh nghiệp (đối với 1088/2006/QĐ-BKH trường hợp chuyển đổi loại hình ngày 19/10/2006 của Bộ 11. TTHC này có yêu cầu doanh nghiệp của doanh nghiệp có trưởng Bộ KH &ĐT về phải hoàn thành mẫu vốn đầu tư nước ngoài được cấp việc ban hành các mẫu đơn, mẫu tờ khai không? Giấy phép đầu tư trước ngày văn bản thực hiện thủ tục 01/7/2006) đầu tư tại Việt Nam Không Có Nếu có, nêu rõ tên và mức phí, lệ Nêu rõ tên, số, ký hiệu, phí (trong ô dưới đây). ngày tháng năm của văn bản quy định về phí, lệ phí (trong ô dưới đây) và đính kèm văn bản đó. Tên và mức phí, lệ phí 1, 2, 3…: Tên, số, ký hiệu, ngày 12. Phí, lệ phí tháng năm của văn bản quy định về mức phí, lệ phí 1,2,3..: Tên và mức phí, lệ phí 4,5,6..: Tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm của văn bản quy định về mức phí, lệ phí 4,5,6…: Không x giấy phép Kết quả của việc thực 13. giấy chứng nhận x hiện TTHC giấy đăng ký
 8. chứng chỉ hành nghề thẻ phê duyệt chứng chỉ văn bản xác nhận quyết định hành chính giấy xác nhận bản cam kết biển hiệu văn bản chấp thuận bằng ghi rõ loại khác: ________________ Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được 14. Không cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không? Tên, số, ký hiệu, ngày Căn cứ pháp lý của 15. Loại văn bản pháp luật ban hành, ngày có hiệu TTHC lực: Luật Đầu tư 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005, hiệu lực 1/7/2006. Luật Công nghệ cao 21/2008/QH12 ngày Luật của Quốc hội 13/11/2008, hiệu lực 1/7/2009 Luật Doanh nghiệp 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005, hiệu lực 1/7/2006 Nghị quyết của Quốc hội Pháp lệnh của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
 9. Nghị định 108/2006/NĐ- CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư Nghị định 101/2006/NĐ- CP ngày 21/9/2006 của Chính phủ quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng lý đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn Nghị định của Chính phủ đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư. Nghị định 139/2007/NĐ- CP ngày 5/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp Nghị định 88/2006/NĐ- CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh Nghị quyết của Chính phủ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ
 10. Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ trưởng Bộ KH &ĐT về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam Quyết định của Bộ trưởng Quyết định 27/2006/QĐ- BKHCN ngày 18/12/2006 của Bộ trưởng Bộ KH &CN về việc ban hành “Quy định về việc xác định tiêu chuẩn dự án sản xuất sản phẩm công nghệ cao” Chỉ thị của Bộ trưởng Thông tư 03/2006/BKH ngày 19/10/2006 của Bộ trưởng Bộ KH &ĐT hướng dẫn một số nội Thông tư của Bộ trưởng dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo Nghị định 88/2006/NĐ-CP Thông tư liên tịch của các Bộ Nghị quyết của HĐND cấp ...... Quyết định của UBND cấp ....... Chỉ thị của UBND cấp ............. Thông báo 86/TB-VPCP 23/4/2007 thông báo kết luận của TTCP tại cuộc Văn bản khác họp bàn biện pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng Khu CNC Hòa Lạc - Họ tên: Ng« ThÞ Thanh Loan 16. Thông tin liên hệ - Địa chỉ cơ quan: Ban qu¶n lý Khu c«ng nghÖ cao Hßa L¹c
 11. - Số điện thoại cơ quan: 04.363269295 - Địa chỉ email: loannt@hhtp.gov.vn Biểu mẫu này được nộp một bản giấy và một bản dưới dạng file điện tử cho Tổ công tác.
nguon tai.lieu . vn